Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 273-1

Polska Grupa Górnicza s.a.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 273-1
4. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-13. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-24.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-24 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-24)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: UL. POWSTAŃCÓW 30
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-039
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Patrycja Gumulak
Telefon: +48 327161490 📞
E-mail: p.gumulak@pgg.pl 📧
Region: Śląskie 🏙️
URL: https://www.pgg.pl/ 🌏
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi 🌏
Dalsze informacje można uzyskać od
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Karolinki 1
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-467
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Patrycja Gumulak
E-mail: clm.katowice@pgg.pl 📧
Region: Śląskie 🏙️
URL: https://www.pgg.pl 🌏
URL kupującego: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi 🌏
Komunikacja
Adres URL uczestnictwa: https://efo.coig.biz 🌏
Adres URL narzędzia do zamówień: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 273-1 702303108”
Produkty/usługi: Materiały do budowy torów kolejowych 📦
Krótki opis:
“1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 273-1”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Materiały do budowy torów kolejowych 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 1: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 12

2️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 2: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

3️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 3: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

4️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 4: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

5️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 5: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

6️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 6: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

7️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 7: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

8️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 8: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

9️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 9: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

1️⃣0️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 10: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

1️⃣1️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 11
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 11: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

1️⃣2️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 12
Opis
Opis zamówienia: Część zamówienia nr 12: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.”
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
“1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w...”    Pokaż więcej
Wymagane depozyty i gwarancje:
“1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium: - dla zadania nr 1 w wysokości 3 000,00 PLN - dla zadania nr 2 w wysokości 7 000,00 PLN - dla zadania...”    Pokaż więcej
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“1. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia...”    Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Integralną część...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje o aukcji elektronicznej
Wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna
Opis
Informacje o aukcji elektronicznej:
“Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektronicznej w częściach zamówienia nr 1÷12. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie...”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2023/S 152-486046
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-13 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-12 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-13 10:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.”

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 2. Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 020-056352 (2024-01-24)