Dostawa ciągnika siodłowego oraz naczepy do ciągnika siodłowego

Służba Ochrony Państwa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika siodłowego oraz naczepy do ciągnika siodłowego zgodnie z wymaganiami oraz na warunkach określonych w SWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-04. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Służba Ochrony Państwa
Krajowy numer rejestracyjny: NIP:7010799793
Adres pocztowy: ul.Podchorążych 38
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Maciej Galczewski, Robert Parszewski, Sylwia Morawska
E-mail: przetargi@sop.gov.pl 📧
Region: Miasto Warszawa 🏙️
URL: https://www.sop.gov.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/ 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Budżetowa

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Dostawa ciągnika siodłowego oraz naczepy do ciągnika siodłowego. 3/2024/ZP
Produkty/usługi: Pojazdy ciężarowe z przyczepą 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika siodłowego oraz naczepy do ciągnika siodłowego zgodnie z wymaganiami oraz na warunkach określonych w SWZ.”
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Dostawa ciągnika siodłowego
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Pojazdy ciężarowe z przyczepą 📦
Miejsce wykonania: Miasto Warszawa 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: 00-463 Warszawa, Podchorążych 32
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika siodłowego zgodnie z wymaganiami oraz na warunkach określonych w SWZ.”
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 7
Informacje dodatkowe:
“Na podstawie art. 257 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania,...”    Pokaż więcej

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Dostawa naczepy do ciągnika siodłowego
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Naczepy 📦
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa naczepy do ciągnika siodłowego zgodnie z wymaganiami oraz na warunkach określonych w SWZ.”
Czas trwania: 8
Informacje dodatkowe:
“Na podstawie art. 257 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania,...”    Pokaż więcej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia: Warunki realizacji umowy zostały opisane w SWZ.

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-04 11:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-01 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-04 12:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Na podstawie art. 257 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania,...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +048 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +048 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r.,...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +048 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +048 224587803 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-068892 (2024-01-30)