Dostawa dwuteownika specjalnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 273-6

Polska Grupa Górnicza s.a.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
4. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne określono w SWZ.
6. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dwuteownika specjalnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 273-6.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-15. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: Powstańców 30
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-039
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: d.luksa@pgg.pl 📧
Region: Śląskie 🏙️
URL: www.pgg.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi 🌏
Dalsze informacje można uzyskać od
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: Powstańców 30
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-039
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: d.luksa@pgg.pl 📧
Region: Śląskie 🏙️
URL: http://www.pgg.pl 🌏
Komunikacja
Adres URL uczestnictwa: https://efo.coig.biz 🌏
Adres URL narzędzia do zamówień: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa dwuteownika specjalnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 273-6 512400073”
Produkty/usługi: Kątowniki i profile 📦
Krótki opis:
“1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 1 – CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Kątowniki i profile 📦
Miejsce wykonania: Śląskie 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Opis zamówienia: Materiał wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 6

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.”
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – odpowiednio w tym okresie, w...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
“1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 2. Wykluczeniu podlega...”    Pokaż więcej
Wymagane depozyty i gwarancje:
“1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN. 2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“1. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia...”    Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“1. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Integralną część...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje o aukcji elektronicznej
Wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna
Opis
Informacje o aukcji elektronicznej:
“Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia Nr 1. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie...”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2023/S 152-486046
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-15 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-14 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-15 11:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz).”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego 1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miasto pocztowe: Warszawa
Kraj: Polska 🇵🇱
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.”
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miasto pocztowe: Warszawa
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 024-069488 (2024-01-29)