Dostawa fabrycznie nowych sprężyn pneumatycznych SEK 680-12 oraz sprężyn pneumatycznych SEK 580-7/8

POLREGIO S.A. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych sprężyn pneumatycznych SEK 680-12 oraz sprężyn pneumatycznych SEK 580-7/82. .Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-26 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: POLREGIO S.A. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
Krajowy numer rejestracyjny: 5262557278
Adres pocztowy: Pl. Brama Portowa 1
Miasto pocztowe: Szczecin
Kod pocztowy: 70-225
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 695323286 📞
E-mail: renata.dabkowska@polregio.pl 📧
Fax: +48 914711436 📠
Region: Polska 🏙️
URL: www.polregio.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: www.polregio.eb2b.com.pl 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa fabrycznie nowych sprężyn pneumatycznych SEK 680-12 oraz sprężyn pneumatycznych SEK 580-7/8 Sz.240.3177.2023”
Produkty/usługi: Osie i opony oraz inne części lokomotyw lub taboru kolejowego 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych sprężyn pneumatycznych SEK 680-12 oraz sprężyn pneumatycznych SEK 580-7/82. .Szczegółowe warunki...”    Pokaż więcej

1️⃣
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych sprężyn pneumatycznych SEK 680-12 oraz sprężyn pneumatycznych SEK 580-7/82. .Szczegółowe warunki...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 60
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp, pod warunkiem, że...”    Pokaż więcej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z Postępowania na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie warunków udziału w Postępowaniu.”
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje:
“1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 22 600,00 PLN. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub...”    Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).”

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-12 12:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-09 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-12 12:15 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Złóż ofertę””

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Urząd zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 22458701 📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 22458700 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 022-062875 (2024-01-26)