Dostawa mięsa i produktów mięsnych do Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich

Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich

Dostawy:
1. Mięsa wieprzowego oraz podrobów i tłuszczów zwierzęcych,
2. Mięsa drobiowego oraz żołądków i serc drobiowych świeżych,
3. Produktów mięsnych wędliniarskich drobiowych,
4. Produktów mięsnych wędliniarskich wieprzowych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-04. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-26 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer rejestracyjny: 000320236
Adres pocztowy: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Karola Miarki 1
Miasto pocztowe: Strzelce Opolskie
Kod pocztowy: 47-100
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Rafał Kućma
Telefon: +48 774099878 📞
E-mail: rafal.kucma@sw.gov.pl 📧
Region: Opolskie 🏙️
URL: https://ezamowienia.gov.pl/ 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/ 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/ 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zakład Karny

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa mięsa i produktów mięsnych do Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich DKw.2232.1.2024.RK”
Produkty/usługi: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 📦
Krótki opis:
“Dostawy: 1. Mięsa wieprzowego oraz podrobów i tłuszczów zwierzęcych, 2. Mięsa drobiowego oraz żołądków i serc drobiowych świeżych, 3. Produktów mięsnych...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: mięso wieprzowe oraz podroby i tłuszcze zwierzęce
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Miejsce wykonania: Opolski 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“Magazyn Żywnościowy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich (ul. Klonowa 3) 47-100 Strzelce Opolskie”
Opis zamówienia:
“1. Mięso gulaszowe wieprzowe Ilość: 1 260 kg 2. Wątroba wieprzowa Ilość: 1 200 kg 3. Smalec Ilość: 1200 kg”
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-04-01 📅
Data końcowa: 2024-09-30 📅

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: mięso drobiowe oraz żołądki i serca drobiowe świeże
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia:
“1. Mięso gulaszowe drobiowe bez skóry, bez kości, produkcyjne, szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie to około 800 kg, dostawy sukcesywne 2 razy w tygodniu,...”    Pokaż więcej

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: produkty mięsno wędliniarskie drobiowe
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Opis zamówienia:
“1. Pieczeń drobiowa Ilość : 1500kg 2. Baleron drobiowy ilość: 600kg 3. Polędwica drobiowa z indyka Ilość: 1440kg 4. Kiełbasa szynkowa drobiowa Ilość: 1440...”    Pokaż więcej

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: produkty mięsno wędliniarskie wieprzowe
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Opis zamówienia:
“1.Kiełbasa krakowska parzona Ilość: 2760 kg 2. Kiełbasa zwyczajna Ilość: 5400 kg 3. Kiełbasa mielonka wieprzowa Ilość: 2280 kg 4. Kiełbasa dębicka Ilość:...”    Pokaż więcej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-04 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-01 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-04 11:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Strzelce Opolskie, Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert nastąpi za pomocą...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 022-063239 (2024-01-26)
Powiązane wyszukiwania 🔍