Dostawa mięsa, podrobów i wędlin na potrzeby Zakładów Karnych w Raciborzu oraz Głubczycach - z podziałem na 3 części

Zakład Karny

Sukcesywne dostawy mięsa, podrobów i wędlin do Zakładu Karnego w Raciborzu oraz Zakładu Karnego w Głubczycach.
Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części.
część 1:
Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, podrobów drobiowych
CPV:15112000-6 drób
część 2:
Sukcesywna dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, podrobów wieprzowych:
CPV:15111000-9 - mięso wołowe, CPV:15113000-3 -mięso wieprzowe, CPV:15114000-0 -podroby
część 3:
Sukcesywna dostawa wędlin
CPV15131130-5- wędliny, CPV 15131135-0 – wędliny drobiowe, CPV 15131134-3- kaszanka, CPV 15131310-1 – pasztety
1. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczany do zamawiającego w początkowym terminie jego przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.
2. Przedmiot zamówienia, a także sposób jego przewozu powinien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących krajowych i unijnych przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywnością.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-26 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Zakład Karny
Krajowy numer rejestracyjny: 6391183343
Adres pocztowy: ul. Eichendorffa 14
Miasto pocztowe: Racibórz
Kod pocztowy: 47-400
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Damian Paul, Paweł Karczewski, Aleksandra Szlachetko
Telefon: +48 324539600 📞
E-mail: dkw_raciborz@sw.gov.pl 📧
Fax: +48 324539674 📠
Region: Rybnicki 🏙️
URL: www.sw.gov.pl 🌏

Instytucja zamawiająca (dodatkowa)
Nazwa: Zakład Karny
Krajowy numer rejestracyjny: 6391183343
Adres pocztowy: ul. Eichendorffa 14
Miasto pocztowe: Racibórz
Osoba kontaktowa: Damian Paul, Paweł Karczewski, Aleksandra Szlachetko
Telefon: +48 324539600 📞
Telefon: +48 324539674 📠

Instytucja zamawiająca
Informacja o wspólnych zamówieniach
Umowa obejmuje wspólne zamówienia
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d49b9324-bb99-11ee-9897-f6855eb846c0 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d49b9324-bb99-11ee-9897-f6855eb846c0 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: więziennictwo

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa mięsa, podrobów i wędlin na potrzeby Zakładów Karnych w Raciborzu oraz Głubczycach - z podziałem na 3 części DKw.2232.1.2024”
Produkty/usługi: Mięso 📦
Krótki opis:
“Sukcesywne dostawy mięsa, podrobów i wędlin do Zakładu Karnego w Raciborzu oraz Zakładu Karnego w Głubczycach. Przedmiot zamówienia podzielono na 3...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, podrobów drobiowych
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Drób 📦
Miejsce wykonania: Rybnicki 🏙️
Miejsce wykonania: Nyski 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Zakład Karny w Raciborzu oraz Zakład Karny w Głubczycach
Opis zamówienia:
“Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, podrobów drobiowych: Serca z indyka – świeże, koloru ciemnoczerwonego, zapach charakterystyczny dla mięs podrobowych,...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-04-01 📅
Data końcowa: 2024-10-31 📅

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Sukcesywna dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, podrobów wieprzowych
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Mięso wołowe 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Wieprzowina 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Podroby 📦
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Zakład Karny w Raciborzu; Zakład Karny w Głubczycach
Opis zamówienia:
“Mięso mielone wieprzowe - uzyskane z mięsa świeżego chudego, bez dodatku innych mięs. Nie dopuszczalna zawartość wody obcej, zawartość tłuszczu do 20%....”    Pokaż więcej

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Sukcesywna dostawa wędlin
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Wędliny 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Wędliny drobiowe 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Kaszanka i inne wędliny krwiste 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Pasztety 📦
Opis zamówienia:
“Słonina świeża ZK Głubczyce: 0 kg ZK Racibórz 900 kg Podgardle ZK Głubczyce: 10 kg ZK Racibórz 300 kg Kaszanka ZK Głubczyce: 425 kg ZK Racibórz 600...”    Pokaż więcej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-06 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-03 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-06 11:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Zakład Karny w Raciborzu

Informacje uzupełniające
Informacje o nawrotach
Jest to zamówienie powtarzające się
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: VII 2024
Informacje dodatkowe

“Zgodnie z art. 126 ust. 1 pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 022-063321 (2024-01-26)