Dostawa obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 281-3

Polska Grupa Górnicza s.a.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne określono w SWZ. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 281-3

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-22. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-039
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 327161478 📞
E-mail: c.kinder@pgg.pl 📧
Region: Katowicki 🏙️
URL: http://www.pgg.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi 🌏
Dalsze informacje można uzyskać od
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Miasto pocztowe: Katowice
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: c.kinder@pgg.pl 📧
Region: Katowicki 🏙️
URL: http://www.pgg.pl 🌏
URL kupującego: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi 🌏
Komunikacja
Adres URL uczestnictwa: https://efo.coig.biz 🌏
Adres URL narzędzia do zamówień: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 281-3 702400028”
Produkty/usługi: Konstrukcje różne 📦
Krótki opis:
“Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 1
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Konstrukcje różne 📦
Miejsce wykonania: Katowicki 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia - wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 15

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 2
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 3
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 4
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4

5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 5
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5

6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 6
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6

7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 7
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7

8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 8
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8

9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 9
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9

1️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 10
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10

1️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 11
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 11

1️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 12
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 12

1️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 13
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 13

1️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 14
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 14

1️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 15
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 15

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.”
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
“1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w...”    Pokaż więcej
Informacja o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej i wykonawców mających na celu integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje:
“1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - dla zadania nr 1 w wysokości - 11 000,00 PLN - dla zadania nr 2 w wysokości - 141...”    Pokaż więcej
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“1. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia...”    Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Integralną część...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje o aukcji elektronicznej
Wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna
Opis
Informacje o aukcji elektronicznej:
“Aukcja zostanie przeprowadzona jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Adres strony...”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2023/S 152-486046
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-22 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-20 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-22 11:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Polskiej Grupy Górniczej S.A.”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, składających oferty a także...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego 1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.”
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587701 📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-069719 (2024-01-30)