Dostawa odzie偶y roboczej i ochronnej dla pracownik贸w ENEA Operator sp. z o.o

ENEA Operator Sp. z o.o.

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zosta艂 zawarty w Rozdziale II SWZ 鈥濷pis przedmiotu zam贸wienia鈥.

Termin
Termin sk艂adania ofert wynosi艂 2024-03-14. Zam贸wienie zosta艂o opublikowane na stronie 2024-01-31.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zam贸wie艅
Data Dokument
2024-01-31 Og艂oszenie o zam贸wieniu
Og艂oszenie o zam贸wieniu (2024-01-31)
Instytucja zamawiaj膮ca
Nazwa i adresy
Nazwa: ENEA Operator Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: Pl
Adres pocztowy: ul. Strzeszy艅ska 58
Miasto pocztowe: Pozna艅
Kod pocztowy: 60-479
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Osoba kontaktowa: Micha艂 Fuglewicz
Telefon: +48 618843082 馃摓
E-mail: michal.fuglewicz@operator.enea.pl 馃摟
Fax: +48 618843089 馃摖
Region: Makroregion p贸艂nocno-zachodni 馃彊锔
URL: http://www.operator.enea.pl/ 馃審
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.enea.pl 馃審
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 馃審
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 馃審

Obiekt
Zakres zam贸wienia
Tytu艂:
鈥淒ostawa odzie偶y roboczej i ochronnej dla pracownik贸w ENEA Operator sp. z o.o. RPUZ/P/1039/2023/DB/BO鈥
Produkty/us艂ugi: Odzie偶 specjalna 馃摝
Kr贸tki opis:
鈥淪zczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zosta艂 zawarty w Rozdziale II SWZ 鈥濷pis przedmiotu zam贸wienia鈥.鈥

1锔忊儯
Miejsce wykonania: Polska 馃彊锔
G艂贸wne miejsce lub miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci: Miejsca dostaw zosta艂y wskazane w pkt. 4.2 SWZ.
Opis zam贸wienia:
鈥淪zczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zosta艂 zawarty w Rozdziale II SWZ 鈥濷pis przedmiotu zam贸wienia鈥.鈥
Kryteria przyznawania nagr贸d
Kryterium jako艣ci (nazwa): KRYTERIUM 2 鈥 JAKO艢膯
Kryterium jako艣ci (waga): 60
Cena (waga): 40
Czas trwania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
Poni偶sze ramy czasowe wyra偶one s膮 w liczbie miesi臋cy.
Opis
Czas trwania: 12
Informacje dodatkowe:
鈥淶amawiaj膮cy, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) PZP, wymaga przedstawienia pr贸bek szczeg贸艂owo okre艣lonych w pkt. 8.18 - 8.25 SWZ, kt贸rych nie mo偶na przekaza膰...鈥    Poka偶 wi臋cej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru:
鈥1. Warunek ten zostanie uznany za spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, i偶 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej...鈥    Poka偶 wi臋cej
Zdolno艣ci techniczne i zawodowe
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru:
鈥1. Warunek ten zostanie spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, i偶 w ci膮gu ostatnich 3 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia...鈥    Poka偶 wi臋cej
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje: Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium w niniejszym post臋powaniu.
G艂贸wne warunki finansowania i ustalenia dotycz膮ce p艂atno艣ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepis贸w reguluj膮cych je:
鈥淲arunki finansowe i warunki p艂atno艣ci zosta艂y wskazane we wzorze umowy, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 7 do SWZ. Rozliczenia b臋d膮 prowadzone w PLN鈥
Forma prawna, jak膮 musi przyj膮膰 grupa wykonawc贸w, kt贸rym zostanie udzielone zam贸wienie:
鈥1. Wykonawcy mog膮 wsp贸lnie ubiega膰 si臋 o udzielenie zam贸wienia. 2. W przypadku oferty wsp贸lnej Wykonawcy ustanawiaj膮 pe艂nomocnika do reprezentowania ich w...鈥    Poka偶 wi臋cej
Warunki zwi膮zane z umow膮
Warunki realizacji zam贸wienia: Zgodnie z wzorem umowy, kt贸ry stanowi Za艂膮cznik nr 7 do SWZ.

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje o aukcji elektronicznej
Wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna
Opis
Informacje o aukcji elektronicznej:
鈥淲ykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna Prosz臋 poda膰 dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zasady dotycz膮ce przeprowadzenia aukcji...鈥    Poka偶 wi臋cej
Informacje administracyjne
Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: 2024-03-14 10:00 馃搮
J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sk艂ada膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: polski 馃棧锔
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-14 10:15 馃搮
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
鈥淥twarcie ofert jest niejawne. Informacje o osobach upowa偶nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert nast臋puje na zasadach okre艣lonych w portalu...鈥    Poka偶 wi臋cej

Informacje uzupe艂niaj膮ce
Informacje o elektronicznych przep艂ywach pracy
Akceptowane b臋dzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana b臋dzie p艂atno艣膰 elektroniczna
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwo艂awczej
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587840 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
URL: http://www.uzp.gov.pl 馃審
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwo艂awczej
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587840 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
URL: http://www.uzp.gov.pl 馃審
Procedura przegl膮du
Dok艂adne informacje na temat terminu (termin贸w) procedur odwo艂awczych:
鈥1.1. 艢rodki ochrony prawnej okre艣lone w niniejszym punkcie przys艂uguj膮 Wykonawcy, a tak偶e innemu podmiotowi, je偶eli ma lub mia艂 interes w uzyskaniu danego...鈥    Poka偶 wi臋cej
S艂u偶ba, od kt贸rej mo偶na uzyska膰 informacje o procedurze odwo艂awczej
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwo艂awczej
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +48 224587840 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
URL: http://www.uzp.gov.pl 馃審
殴r贸d艂o: OJS 2024/S 025-072639 (2024-01-31)