Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17

Polska Grupa Górnicza s.a.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dn.11 września 2019 r. (Dz.U.poz.2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
2 .Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Art 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu KW/ZRP dla PGG S.A. Oddział ZR-P Szczegółowy opis zawarto w SWZ.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-16. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-039
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Aleksandra Fojcik
Telefon: +48 327161479 📞
E-mail: a.fojcik@pgg.pl 📧
Region: Katowicki 🏙️
URL: https://www.pgg.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://efo.coig.biz 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy...”    Pokaż więcej
Produkty/usługi: Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych 📦
Krótki opis:
“1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dn.11 września 2019...”    Pokaż więcej

1️⃣
Miejsce wykonania: Śląskie 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
Opis zamówienia:
“Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 5

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca powinien być wpisany do rejestru...”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
“O udziel zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podl. wykluczeniu z postęp. oraz speł. warunki udziału w postęp. Wykluczeniu z postęp.podlega...”    Pokaż więcej
Wymagane depozyty i gwarancje:
“1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 188 000,00 PLN 2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“1. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia...”    Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Integralną część...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje o aukcji elektronicznej
Wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna
Opis
Informacje o aukcji elektronicznej:
“Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie zadania nr 1 przedmiotu zamówienia. Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu...”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2023/S 152-486046
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-16 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-15 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-16 12:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Stosowane będą zamówienia elektroniczne
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Informacje dodatkowe

“Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego: 1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587800 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587801 📠
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587701 📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
Źródło: OJS 2024/S 024-069757 (2024-01-30)