Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-11

Polska Grupa Górnicza s.a.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L.2016.119. spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
3. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
4. Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-21. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-039
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Joanna Palt
Telefon: +48 327161485 📞
E-mail: j.palt@pgg.pl 📧
Region: Śląskie 🏙️
URL: http://www.pgg.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi 🌏
Dalsze informacje można uzyskać od
Nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Karolinki 1
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-467
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Joanna Palt
Telefon: +48 327161485 📞
E-mail: j.palt@pgg.pl 📧
Region: Śląskie 🏙️
URL: http://www.pgg.pl 🌏
URL kupującego: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi 🌏
Komunikacja
Adres URL uczestnictwa: http://efo.coig.biz 🌏
Adres URL narzędzia do zamówień: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-11 702400035”
Produkty/usługi: Wyroby z drutu 📦
Krótki opis:
“1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do mechanicznego przegubowego łączenia taśm przenośnikowych / o wytrzymałości 1000 KN/m”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Wyroby z drutu 📦
Miejsce wykonania: Śląskie 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia - wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 12

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do mechanicznego przegubowego szybkiego łączenia taśm przenośnikowych / o wytrzymałości 1250 KN/m”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do mechanicznego przegubowego szybkiego łączenia taśm przenośnikowych / o wytrzymałości 1400 KN/m”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do mechanicznego przegubowego szybkiego łączenia taśm przenośnikowych / o wytrzymałości 1600 KN/m”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4

5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do mechanicznego przegubowego szybkiego łączenia taśm przenośnikowych / o wytrzymałości 2000 KN/m”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5

6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do mechanicznego sztywnego łączenia taśm przenośnikowych / o wytrzymałości 1000 KN/m”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6

7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do mechanicznego sztywnego łączenia taśm przenośnikowych / o wytrzymałości 1250 KN/m”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7

8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do mechanicznego sztywnego łączenia taśm przenośnikowych / o wytrzymałości 1400 KN/m”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8

9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do połączeń jednostkowych pomocniczych sztywnych do wzdłużnego łączenia taśm przenośnikowych”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9

1️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Złącze do połączeń jednostkowych pomocniczych sztywnych do wzmocnienia połączeń klejonych”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.”
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
“1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,oraz spełniają warunki udziału w...”    Pokaż więcej
Wymagane depozyty i gwarancje:
“1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - dla zadania nr 1 w wysokości 1 000,00 PLN - dla zadania nr 2 w wysokości 11 000,00 PLN -...”    Pokaż więcej
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“1. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia...”    Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, w sprawie zamówienia publicznego. 2. Integralną część...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje o aukcji elektronicznej
Wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna
Opis
Informacje o aukcji elektronicznej:
“Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie wszystkich części zamówienia. Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w...”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2023/S 152-486046
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-21 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-20 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-21 11:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy...”    Pokaż więcej
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“Informacje o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, składających oferty, a także...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego 1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-069574 (2024-01-30)