USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW

Zespół Opieki Zdrowotnej

Przedmiotem zamówienia jest codzienne całodobowe żywienie pacjentów w tym niemowląt i małych dzieci zgodnie z zapisami w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wysokie Brzegi 4
Miasto pocztowe: Oświęcim
Kod pocztowy: 32-600
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Ewelina Głogowska-Zając
Telefon: +48 33-84-48-230 📞
E-mail: zamowienia@szpitaloswiecim.pl 📧
Region: Oświęcimski 🏙️
URL: www.szpitaloswiecim.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: www.szpitaloswiecim.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW ZOZ.DZP.271.4.PN.2024
Produkty/usługi: Usługi gotowania posiłków 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest codzienne całodobowe żywienie pacjentów w tym niemowląt i małych dzieci zgodnie z zapisami w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...”    Pokaż więcej
Wartość szacunkowa bez VAT: PLN 2768055.56 💰

1️⃣
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Opis zamówienia:
“1Przedmiotem zamówienia jest codzienne całodobowe żywienie pacjentów w tym niemowląt i małych dzieci zgodnie z zapisami w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 2768055.56 💰
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 9

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – na podstawie złożonego oświadczenia....”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Sytuacja ekonomiczna i finansowa 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zdolności technicznej lub zawodowej - na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-06 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-03 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-06 09:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Stosowane będą zamówienia elektroniczne
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Informacje dodatkowe

“Zamawiający wymaga przed dniem podpisania umowy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 024-069525 (2024-01-29)