wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-04. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-27.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-27 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-27)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 6342072945
Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 14
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-019
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Marta Martewicz
Telefon: +48 322537785/+48 322536713 📞
E-mail: marta.martewicz@tbs.katowice.pl 📧
Region: Katowicki 🏙️
URL: www.tbs.katowice.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice/proceedings 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice/proceedings 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność...”    Pokaż więcej
Produkty/usługi: Usługi sprzątania budynków 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Wartość szacunkowa bez VAT: PLN 4163104.83 💰
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części
Maksymalna liczba partii, która może zostać przyznana jednemu oferentowi: 8

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część nr 1
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi odśnieżania 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi sprzątania budynków 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi sprzątania parkingów 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste 📦
Miejsce wykonania: Katowicki 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“ul. Kominka 1,3 w Katowicach ul. Kubiny 9 w Katowicach ul. Warmińska 10, 12 w Katowicach”
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 172624.09 💰
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-07-01 📅
Data końcowa: 2027-03-31 📅

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część nr 2
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“ul. Saint Etienne 2 – 7a w Katowicach ul. Saint Etienne 9 - 15a w Katowicach ul. Saint Etienne 1 w Katowicach”
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 456327.30 💰
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-07-04 📅

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część nr 3
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“ul. Krasińskiego 14 – 14k w Katowicach ul. Skowrońskiego 3-3a w Katowicach ul. Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7,8 w Katowicach ul. Krasińskiego 12abc w Katowicach”    Pokaż więcej
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 897032.52 💰

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część nr 4
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 391799.92 💰

5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część nr 5
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“ul. Szeroka 21,23,25 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 2a – 6c w Katowicach ul. Szeroka 17, 19 w Katowicach”
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 288083.95 💰

6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część nr 6
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“ul. Sławka 26d – 40b w Katowicach ul. Sławka 26 b w Katowicach ul. Sławka 26a w Katowicach ul. Sławka 26c w Katowicach ul. Obroki 43 w Katowicach”
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 1322589.19 💰

7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część nr 7
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: ul. Dębowa 24 – 26b, Sportowa 27 – 27d w Katowicach ul. Złota 17a w Katowicach
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 304736.53 💰
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-09-01 📅

8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część nr 8
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“ul. 1 Maja 93 a, b, c w Katowicach ul. 1 Maja 95, 97 w Katowicach ul. Bohaterów Monte Cassino 2 – 2i w Katowicach ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach”
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków własność...”    Pokaż więcej
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 391406.81 💰

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Zdolności techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Informacje o pracownikach odpowiedzialnych za realizację zamówienia
Obowiązek podania nazwisk i kwalifikacji zawodowych pracowników skierowanych do realizacji zamówienia

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-04 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-02 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-04 10:15 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice/proceedings
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia): komisja przetargowa

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 023-065733 (2024-01-27)