Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o. o długości do 18,75m zasilanych olejem napędowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-07. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa:
“Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Krajowy numer rejestracyjny: 6342272762
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 59
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-085
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Katarzyna Bury
Telefon: +48 324931000 📞
E-mail: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl 📧
Fax: +48 324931050 📠
Region: Katowicki 🏙️
URL: www.pkm.katowice.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: www.pkm.katowice.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: www.pkm.katowice.pl 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://www.platformazakupowa.pl/ 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o. pn/01/2024”
Produkty/usługi: Autobusy niskopodłogowe 📦
Krótki opis:
“Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o. o długości do 18,75m zasilanych olejem...”    Pokaż więcej

1️⃣
Dodatkowe produkty/usługi: Autobusy transportu publicznego 📦
Miejsce wykonania: Katowicki 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Siedziba Zamawiającego, ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice, POLSKA
Opis zamówienia:
“Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o. spełniających wymagania określone w...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Ocena właściwości techniczno-eksploatacyjnych
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 300

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“1. Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art....”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje:
“1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), 2. Wadium należy...”    Pokaż więcej
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“1. Płatność z tytułu przedmiotu umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej...”    Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (tzw. konsorcjum oraz spółki cywilne) muszą spełnić następujące warunki: 1) w odniesieniu do...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-07 12:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-01 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-07 12:15 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl). ul. Mickiewicza...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Informacje dodatkowe

“1. Na ofertę składają się: 1.1. wypełniony załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 i 2 do formularza ofertowego; 1.2. jednolity...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Składanie odwołań, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 1) środki ochrony prawnej...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-068238 (2024-01-29)