Dostawa części zamiennych do kolejek SMT SCHARF dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-02

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
4. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne określono w SWZ.
6.Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-20. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-31.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-31)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40 – 039
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Bożena Cwielung
E-mail: b.cwielung@pgg.pl 📧
Region: Śląskie 🏙️
URL: http://www.pgg.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://efo.coig.biz/ 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa części zamiennych do kolejek SMT SCHARF dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-02 702303053”
Produkty/usługi: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych 📦
Krótki opis:
“1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 1 SZAKLA
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych 📦
Miejsce wykonania: Śląskie 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Opis zamówienia: SZAKLA zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 12

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 2 NAPĘD
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Szyny 📦
Opis zamówienia: NAPĘD zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 3 KLOCEK HAMULCOWY NAPĘDU
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Opis zamówienia: KLOCEK HAMULCOWY NAPĘDU zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 4 KANAŁ SPALIN
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Opis zamówienia: KANAŁ SPALIN zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 5 PRĄDNICA
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5
Opis
Opis zamówienia: PRĄDNICA zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 6 UKŁAD HYDRAULICZNY
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6
Opis
Opis zamówienia: UKŁAD HYDRAULICZNY zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 7 PRZEWÓD STEROWNICZY
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7
Opis
Opis zamówienia: PRZEWÓD STEROWNICZY zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 8 POMPA GŁÓWNA WIELOTŁOCZKOWA OSIOWA
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8
Opis
Opis zamówienia: POMPA GŁÓWNA WIELOTŁOCZKOWA OSIOWA zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 9 POMPA WTRYSKOWA
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9
Opis
Opis zamówienia: POMPA WTRYSKOWA zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

1️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 10 IGLICA ROZJAZDU
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10
Opis
Opis zamówienia: IGLICA ROZJAZDU zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

1️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 11 KOLEKTOR WYDECHOWY
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 11
Opis
Opis zamówienia: KOLEKTOR WYDECHOWY zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

1️⃣2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 12 KARTA UKŁADU STEROWANIA PULPITU
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 12
Opis
Opis zamówienia: KARTA UKŁADU STEROWANIA PULPITU zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

1️⃣3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 13 ŚRUBA SZPILKOWA
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 13
Opis
Opis zamówienia: ŚRUBA SZPILKOWA zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

1️⃣4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 14 ZAWÓR PROPORCJONALNY CIŚNIENIA
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 14
Opis
Opis zamówienia: ZAWÓR PROPORCJONALNY CIŚNIENIA zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

1️⃣5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 15 CHŁODNICA CIECZY HYDRAULICZNEJ
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 15
Opis
Opis zamówienia: CHŁODNICA CIECZY HYDRAULICZNEJ zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

1️⃣6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 16 ROLKA JEZDNA
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 16
Opis
Opis zamówienia: ROLKA JEZDNA zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

1️⃣7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie nr 17 POZOSTAŁE CZĘŚCI ZAMIENNE
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 17
Opis
Opis zamówienia: POZOSTAŁE CZĘŚCI ZAMIENNE zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę”
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
“1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2....”    Pokaż więcej
Wymagane depozyty i gwarancje:
“Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium: Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN Dla zadania nr 2 - 2 000,00 PLN Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN Dla...”    Pokaż więcej
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“1. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia...”    Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Integralną część...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje o aukcji elektronicznej
Wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna
Opis
Informacje o aukcji elektronicznej:
“Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia Nr 1-16. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w...”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2023/S 152-486046
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-20 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-19 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-20 12:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz).”

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego 1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 22/4587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 22/4587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 22/4587701 📞
Fax: +48 22/4587700 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 025-073132 (2024-01-31)