Dostawa leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. postępowanie drugie

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

Tofacitinibum

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 5482667715
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 11
Miasto pocztowe: Ustroń
Kod pocztowy: 43-450
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Mariola Źlik
Telefon: +48 338545493 📞
E-mail: zaopatrzenie@reumatologiczny.pl 📧
Fax: +48 338543599 📠
Region: Bielski 🏙️
URL: http://www.reumatologiczny.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Dostawa leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. postępowanie drugie 2/PN/2024
Produkty/usługi: Produkty farmaceutyczne 📦
Krótki opis: Tofacitinibum

1️⃣
Miejsce wykonania: Bielski 🏙️
Opis zamówienia:
“Tofacitinibum - tabletki powlekane 5 mg, opakowanie 56 szt. w ilości 350 opakowań.”
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 12

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadanie...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia: zawarto w załączniku do SWZ - wzór umowy

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-06 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-04-19 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-06 11:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Centrum Reumatologii Sp. z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia): członkowie komisji przetargowej

Informacje uzupełniające
Informacje o nawrotach
Jest to zamówienie powtarzające się
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 12 miesięcy
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Stosowane będą zamówienia elektroniczne
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Informacje dodatkowe

“Oprócz sytuacji kiedy wystąpią obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, w art. 5k rozporządzenia Rady...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miasto pocztowe: Warszawa
Kraj: Polska 🇵🇱
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych: stosowane będą terminy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych
Źródło: OJS 2024/S 024-068301 (2024-01-30)