Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych w ilościach, o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-29. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krajowy numer rejestracyjny: 735-21-78-657
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 14
Miasto pocztowe: Nowy Targ
Kod pocztowy: 34-400
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 182633001 📞
E-mail: zamowienia_publiczne@pszs.eu 📧
Fax: +48 182633952 📠
Region: Polska 🏙️
URL: www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: www.pszs.eu 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych DL-271-1/24
Produkty/usługi: Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne 📦
Krótki opis:
“Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych w ilościach, o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.”
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Odczynniki do badań immunochemicznych i dzierżawa aparatów
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Opis zamówienia:
“Odczynniki do badań immunochemicznych i dzierżawa aparatów w ilościach, o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.”
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Parametry techniczne
Kryterium jakości (waga): 40%
Cena (waga): 60%
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 36

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Odczynniki do badań immunochemicznych i dzierżawa aparatu
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia:
“Odczynniki do badań immunochemicznych i dzierżawa aparatu w ilościach, o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.”

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Odczynniki, testy jakościowe do oznaczania metabolitów substancji psychotropowych/leków w moczu, testów na krew utajoną w kale, testów ciążowych w moczu”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Opis zamówienia:
“Odczynniki, testy jakościowe do oznaczania metabolitów substancji psychotropowych/leków w moczu, testów na krew utajoną w kale, testów ciążowych w moczu w...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie - oświadczenie - załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.”
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie - oświadczenie - załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.”
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie - oświadczenie - załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.”
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“36 miesięcy. Pozostałe warunki zawarte są w załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.”

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona:
“Art. 138 ust. 4 ustawy Pzp - składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.”
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-29 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-28 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-29 10:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
URL: https://www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
URL: https://www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-068773 (2024-01-29)