Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej z osprzętem

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej z osprzętem.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-31.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-31)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 6721924275
Adres pocztowy: Połczyn Zdrój
Miasto pocztowe: Wardyń Górny
Kod pocztowy: 78-320
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Monika Liszka-Ziemba
Telefon: +48 509587712 📞
E-mail: m.liszka-ziemba@mpgo.pl 📧
Region: Koszaliński 🏙️
URL: http://mpgo.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa sp. z o.o.

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej z osprzętem MPGO.P1.2024”
Produkty/usługi: Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej z osprzętem.”

1️⃣
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi leasingu finansowego 📦
Miejsce wykonania: Koszaliński 🏙️
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej z osprzętem. I. Dane techniczne...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 6

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia: Zgodnie z SWZ

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-05 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-02 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-05 09:15 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Platforma e-Zamówienia

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Izby Odwoławczej
Miasto pocztowe: Warszawa
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 025-073359 (2024-01-31)