Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego w ilości 190 000 litrów

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa jedynie oleju napędowego standardowego (kl. B. D, F) w ilości 190 000 L do zbiorników stacji paliw Zamawiającego na potrzeby własne Zamawiającego używanych pojazdów i maszyn

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
Krajowy numer rejestracyjny: 881-000-67-25
Adres pocztowy: ul. Nadbrzeżna 11
Miasto pocztowe: Bystrzyca Kłodzka
Kod pocztowy: 57-500
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Piotr Kensicki
Telefon: +48 887173552 📞
E-mail: piotr.kensicki@wroclaw.lasy.gov.pl 📧
Region: Wałbrzyski 🏙️
URL: https://www.gov.pl/web/zul-bystrzyca/ 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d02697d5-bea7-11ee-b7da-22bd761ba7f3 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d02697d5-bea7-11ee-b7da-22bd761ba7f3 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Lasów Państwowych nieposiadająca osobowości prawnej

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego w ilości 190 000 litrów A.270.3.2024”
Produkty/usługi: Paliwo do silników diesla (EN 590) 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa jedynie oleju napędowego standardowego (kl. B. D, F) w ilości 190 000 L do zbiorników stacji paliw...”    Pokaż więcej

1️⃣
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Miejsce wykonania: Wałbrzyski 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Nadbrzeżna 11
Opis zamówienia:
“1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa jedynie oleju napędowego standardowego (kl. B. D, F) w ilości 190 000 L do zbiorników stacji paliw...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 12
Informacje dodatkowe:
“Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.”

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję potwierdzającą, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania...”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Zdolności techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Dostawa dokonywana będzie na zamówienie złożone faxem, telefonicznie lub drogą e-mail w ilości wskazanej przez Zamawiającego, w terminie (dacie) wskazanym...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-05 11:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-02 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-05 11:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): platforma e-zamówienia

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Stosowane będą zamówienia elektroniczne
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-069194 (2024-01-30)