Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2024/2025 roku

Gmina Płoty

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2024/2025 roku w okresie od 01.04.2024 r. do 30.06.2025r.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-07. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-31.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-31)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Gmina płoty
Krajowy numer rejestracyjny: 8571823242
Adres pocztowy: Plac Konstytucji 3 Maja 1
Miasto pocztowe: Płoty
Kod pocztowy: 72-310
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Iwona Majewska
Telefon: +48 913033405 📞
E-mail: i.majewska@ploty.pl 📧
Fax: +48 913210745 📠
Region: Szczeciński 🏙️
URL: http://www.bip.ploty.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37e90c95-c00a-11ee-9897-f6855eb846c0 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2024/2025 roku ZP.271.2.2024.IM”
Produkty/usługi: Usługi związane z odpadami 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2024/2025 roku w okresie od 01.04.2024 r. do 30.06.2025r.”

1️⃣
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi transportu odpadów 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi wywozu odpadów 📦
Miejsce wykonania: Szczeciński 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Miasto i Gmina Płoty
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest: 1. odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 15

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez...”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Zdolności techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w dokumentacji niniejszego postępowania, w...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-07 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-04 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-07 10:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Platforma e-Zamówienia ( https://ezamowienia.gov.pl/ )

Informacje uzupełniające
Informacje o nawrotach
Jest to zamówienie powtarzające się
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: kwiecień 2025r.
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl/ 🌏
Źródło: OJS 2024/S 025-072593 (2024-01-31)