2024-01-31   „SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 wraz z zawarciem umowy ramowej (Master Odpady i "Energia" Sp. z o.o.)
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF o kodzie 19-12-10 wraz z zawarciem umowy ramowej. W MZKZOK do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) wykorzystywane są frakcje palne odpadów pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych oraz PCV. Paliwo alternatywne (RDF: 19 12 10) będzie przygotowywane do zagospodarowania w postaci: Część 1 - zmielonej na frakcje, rozdrobnienie do 30 mm, - wartość opałowa pow. 18.000 kJ/kg - zawartość chloru do 0,7%, - wilgotność do 20%. Masa paliwa 8000 Mg. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-31   Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2024/2025 roku (Gmina Płoty)
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2024/2025 roku w okresie od 01.04.2024 r. do 30.06.2025r. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-30   „Utrzymanie czystości i porządku w obrębie pasów drogowych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt pojemników o... (Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku)
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zadanie nr 1- Opróżnianie koszy ulicznych oraz 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów, 2) Zadanie nr 2 – Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w I standardzie, 3) Zadanie nr 3 – Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w II i III standardzie. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-30   ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE I ICH ZAGOSPODAROWANIE (Gmina Pyrzyce)
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. Do zakresu tego zamówienia wchodzi: odbiór i zagospodarowanie tj. odzysk lub unieszkodliwienie wskazanych w opisie zamówienia odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pyrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-22   Świadczenie usług w zakresie WYWÓZU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH i NIEBEZPIECZNYCH (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych a także wysoce zakaźnych , wraz z ich odbiorem i transportem pochodzących ze Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w ilości ok. 350 000 kg rocznie. Uwaga! Wskazane ilości zostały podane orientacyjnie w celu przygotowania oferty i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Szacowana ilość odpadów ok. 350 000 kg rocznie. Zamawiający podkreśla, że średnia miesięczna … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-22   Utrzymanie czystości w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Spółka z o.o. oraz na terenach posesji (Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego o łącznej powierzchni około 12.046,54 m2, oraz sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych posesji (tereny zielone, utwardzone, parking naziemny, garaż podziemny) przynależnych do tych budynków o łącznej powierzchni około 11.024,21 m2. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-19   Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania... (Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.)
Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i odzysk odpadów - frakcji wysokoenergetycznej wytwarzanej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mazurskiej 42, 82-300 Elbląg. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-16   Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie odpadów medycznych z podgrupy 1801 (Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku)
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienia odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*)" od Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwanego dalej Zamawiającym. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-16   ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE W OKRESIE OD 01.04.2024 r. DO... (Gmina Kondratowice)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ (który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do umowy). Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-15   Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (Gmina Golczewo)
1. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 1) świadczenie usług na terenie gminy Golczewo w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2025 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz transportu zebranych odpadów do Regionalnego … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-15   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie (Gmina Trąbki Wielkie)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie w okresie 27 miesięcy tj. od 01.04.2024 do 30.06.2026 Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-12   Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 1212 z IK Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w... (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 wytworzonych w Instalacji Komunalnej w Lipnie przy ulicy Wyszyńskiego 56. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-12   Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników... (Szpital Powiatowy w Pyrzycach)
Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych(odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych trzy razy w tygodniu - poniedziałek, środa i piątek. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-08   „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leoncin oraz... (Gmina Leoncin)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leoncin oraz wyposażenie w pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów z gm. PSZOK w roku 2024”. Zadanie to polega na odbiorze, zagospodarowaniu, oraz transporcie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny i nieselektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru Gminy, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-05   Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 - Inne odpady... (URBIS Sp z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r., … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-05   Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z... (Gmina Liszki)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Liszki w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ. 3. Szacowana ilość odpadów komunalnych w całym okresie realizacji zamówienia wynosi: 1) odpady niesegregowane (zmieszane): 2 580,11 Mg; 2) odpady kuchenne: 180,70 Mg; 3) odpady ulęgające biodegradacji – … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-04   Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sokołów Podlaski (Miasto Sokołów Podlaski)
1) Przedmiotem zamówienia jest: a) odbieranie odpadów komunalnych, wykazanych w tabeli 1 OPZ, powstałych i zbieranych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych wyszczególnionych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do SIWZ, położonych w granicach administracyjnych Miasta Sokołów Podlaski i ich transport do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej. b) utworzenie i prowadzenie, przez okres trwania umowy jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z obowiązującymi … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-03   Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w... (Czysty Region Spółka z o. o. ul. Naftowa 7 47-230 Kędzierzyn-Koźle)
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w sposób selektywny 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, pochodzące z Czysty Region Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez 90 dni począwszy od daty podpisania umowy do ilości sumarycznej 800 Mg zgodnie z załączonym harmonogramem określającym minimalne odbiory tygodniowe. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-03   Zagospodarowanie i odbiór odpadu 19 12 12 powstałego w wyniku rozdrobnienia odpadu o kodzie 20 03 07 – odpady... (Czysty Region Spółka z o. o. ul. Naftowa 7 47-230 Kędzierzyn-Koźle)
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i wywóz powstałego w wyniku rozdrobnienia odpadu 19 12 12 inne odpady( w tym substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, powstałego po rozdrobnieniu odpadu 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wywozu do 1400 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-03   Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku frakcjonowania w kabinie sortowniczej... (Czysty Region Spółka z o. o. ul. Naftowa 7 47-230 Kędzierzyn-Koźle)
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 04 odpady powstałe w wyniku przesiania odpadów 19 12 12 – inne odpady( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości do 2200 Mg – belowane (ok. 10% odpadów będzie załadowana luzem – względy technologiczne), powstałe z odpadu o kodzie 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne, pochodzące z Czysty Region Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-28   Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych powstałych na terenie Gmin... (Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi")
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gmin ( Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń – Część Nr 1, Gminy Piła – Część Nr 2 ) należących do Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-28   Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Raciechowice w 2024 roku (Gmina Raciechowice)
Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Raciechowice w 2024 roku” 1. odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i o których … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-22   Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk w 2024 roku (Urząd Miasta i Gminy Mirsk)
1) Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Mirsk, okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. oraz ich transport do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce przy ul. Zielonej 30 zwanym dalej ZUO oraz do zakładu przetwarzania odpadów komunalnych (ZPOK) zebranych selektywnie przy ul. Komunalnej 3 w Lubawce oraz … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-18   „Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodach: 20 01 08 odpady kuchenne ulegające... (Nova Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodach 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji i 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, transport i ich przetwarzanie w procesie R3. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i przetworzenia: 5 500 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i zagospodarowanie odpadów w ilości mniejszej, niż 5 500 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: KOMPOSTECH Sp. z o.o. Lider konsorcjum: Firma Handlowo -...
2023-12-18   Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych... (Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi")
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gmin Czarnków, Ujście należących do Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( dalej PSZOK ) zlokalizowanych w miejscowościach Brzeźno, Gajewo, Byszki. Każdy z PSZOK-ów jest wyposażony w kontenery i pojemniki. … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-15   Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z... (Gmina Międzylesie)
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru wskazanych w opisie rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Międzylesie, transport zebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 r. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-15   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Błędów oraz z PSZOK (Gmina Błędów)
Przedmiotem zamówienia jest usługa: 1. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Błędów, 2.Zagospodarowania zebranych odpadów tj.: przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.); … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-14   USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z OBIEKTÓW ZARZĄDU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2024 ROKU (Zarząd Gospodarowania Odpadami)
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów polegająca na transporcie i przekazaniu do przetwarzania odpadów pochodzących z oddziałów Zamawiającego: 1) Kompostownia, Sanitariuszek 70/72, 2) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kasprowicza nr 10, 3) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 2 Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-13   Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo (Gmina Dominowo)
Przedmiotem zamówienia jest realizacji usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Dominowo wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w opisane worki do zbiórki selektywnej. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-11   ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY... (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe, firmy, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, cmentarze, nie są objęte przedmiotem zamówienia) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kocmyrzowie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-11   Odbiór, transport i zagospodarowanie odwodnionego osadu ściekowego o kodzie 190805 pochodzącego z Oczyszczalni... (Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.)
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie 12 miesięcy przefermentowanych, bieżących, odwodnionych (ok. 25% s.m.) osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu. 2. Łączna szacowana ilość odwodnionych osadów ściekowych o zawartości ok. 25% s.m.o. w ciągu 12 miesięcy zostaje określona na ok. 13 500 Mg. 3. Załadunek odwodnionych osadów ściekowych będzie wykonywany przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt. 4. Wykonawca będzie odbierał … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-11   „Wykonywanie prac interwencyjnych na terenach miejskich i w pasach drogowych miasta Katowice” (Zakład Zieleni Miejskiej)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni, czystości w pasach drogowych i terenach miejskich w ramach prac interwencyjnych na terenie miasta Katowice. 2. Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SWZ - „Wykonywanie prac interwencyjnych na terenach miejskich i w pasach drogowych miasta Katowice” 3. Każda z usług będzie zlecana oddzielnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-11   Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników 2024/2025 (Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu)
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: a) Zadanie 1 - usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwianie) 9 000 Mg komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ) w Łowiczu przy ul. Filtrowej 1. b) Zadanie 2 - usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwianie) 200 Mg odpadów - skratki (kod 19 08 01) powstających w Miejskiej … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-11   Sukcesywny odbiór transportem Wykonawcy i przetworzenie odpadów komunalnych z podziałem na części i opcją (Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywny odbiór transportem Wykonawcy i przetworzenie odpadów komunalnych z podziałem na części i opcją. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym określenie terminu jego realizacji, zawarte są w Części II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 - odbiór i przetworzenie odpadów o kodzie 20 03 01, Część 2 - odbiór i przetworzenie odpadów o kodzie 15 01 06, Część 3 - odbiór i przetworzenie odpadów o kodzie 20 02 01, Część 4 - odbiór i przetworzenie odpadów … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-08   Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r (Gmina Otwock)
Zakres części 1: 1) prace porządkowe, takie jak: zbieranie śmieci z terenów ciągów pieszych, obszarów zielonych, parku miejskiego i innych miejsc mających charakter publiczny, sprzątanie przystanków, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie chodników i placów, usuwanie ogłoszeń i plakatów z tablic oraz słupów ogłoszeniowych, 2) usuwanie z ulic gminnych rozlewisk ścieków opadowych, 3) likwidację dzikich wysypisk, tj. załadunek odpadów do kontenera, również tych zebranych w promieniu 5 m od wysypiska i wywóz … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-07   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Przasnysz (Miasto Przasnysz)
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Przasnysz. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-04   „Zagospodarowanie oraz odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne... (Celowy Związek Gmin R - XXI)
Zagospodarowanie oraz odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-01   „Zagospodarowanie odpadów szklanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gmin Korzenna i Łososina Dolna” (Gmina Łososina Dolna)
Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów szklanych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Korzenna i Łososina Dolna. Szczegółowy opis zawiera zał. nr 9 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: NOVA Sp. z o. o.,
2023-12-01   Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych podczas działalności... (Polskie Porty Lotnicze S.A.)
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych podczas działalności Lotniska Chopina w Warszawie. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-30   Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 (inne niewymienione odpady – stabilizat) w ilości maksymalnej 10 000 Mg, jednak nie mniej niż 500 Mg. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-30   „TRANSPORT ODPADÓW O KODZIE 19 12 10 – ODPADY PALNE (PALIWO ALTERNATYWNE) Z ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (ZZO) W... (Nova Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest: „TRANSPORT ODPADÓW O KODZIE 19 12 10 – ODPADY PALNE (PALIWO ALTERNATYWNE) Z ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (ZZO) W NOWYM SĄCZU PRZY UL. TARNOWSKIEJ 120 do Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul.Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice”. Zamówienie obejmuje okres: od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-30   Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (w procesie R3) odpadów o kodzie 20 02 01 w ilości maksymalnej 3000 Mg, jednak nie mniej niż 1000 Mg. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-30   „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck” (Gmina Glinojeck)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych: a) pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, b) zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w miejscowości Stary Garwarz – działka Nr 181. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-30   Utrzymanie i konserwacje zieleni przyulicznej, oraz opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Ochota (Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota)
Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz roboty związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Ochota. Szczegółowy opis i zakres przedmiotowych usług zawiera opis przedmiotu zamówienia Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Agadendron Sp. z. o.o.
2023-11-29   Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek w okresie od... (Gmina i Miasto Szadek)
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, punktów zbierania przeterminowanych leków i zużytych baterii wraz z wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania ww. odpadów oraz odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-29   Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Prochowice oraz z Punktu... (Gmina Prochowice)
Zamawiający dzieli zamówienia na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych. CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-29   Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 1212 z IK Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w... (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 wytworzonych w Instalacji Komunalnej w Lipnie przy ulicy Wyszyńskiego 56. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-29   Usługa rozdrabniania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w instalacji... (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług rozdrabniania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w Instalacji Komunalnej Przedsiębiorstw Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 3 - Projekt umowy Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-28   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków w 2024 roku (w okresie od 01.02.2024r. do 31.07.2024r.) (Gmina Ozorków)
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie: 1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków oraz z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, w zakresie ochrony zdrowia i ppoż., 2) wyposażenie, odbiór (transport) i … Wyświetlenie zamówienia »