ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE I ICH ZAGOSPODAROWANIE

Gmina Pyrzyce

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie.
Do zakresu tego zamówienia wchodzi: odbiór i zagospodarowanie tj. odzysk lub unieszkodliwienie wskazanych w opisie zamówienia odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pyrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Zachodniopomorskiego nr XX/240/20 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-2026. Pełny opis w SWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Gmina Pyrzyce
Krajowy numer rejestracyjny: Pl
Adres pocztowy: Plac Ratuszowy 1
Miasto pocztowe: Pyrzyce
Kod pocztowy: 74-200
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Magdalena Dereń
Telefon: +48 913970353 📞
E-mail: m.deren@pyrzyce.um.gov.pl 📧
Fax: +48 913970314 📠
Region: Szczecinecko-pyrzycki 🏙️
URL: http://www.pyrzyce.um.gov.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE I ICH ZAGOSPODAROWANIE GKŚiR.271.2.2024”
Produkty/usługi: Usługi związane z odpadami 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. Do...”    Pokaż więcej

1️⃣
Miejsce wykonania: Szczecinecko-pyrzycki 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Teren gminy Pyrzyce.
Opis zamówienia:
“5. Odbiór odpadów następował będzie w następujący sposób: 1) W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-04-01 📅
Data końcowa: 2024-12-31 📅

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-05 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-05 10:45 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Pyrzycach, ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce (sala nr 260 II piętro).”

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Źródło: OJS 2024/S 024-069013 (2024-01-30)