Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest: Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-26 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Węglokoks kraj s.a.
Krajowy numer rejestracyjny: 6530004865
Adres pocztowy: ul. Generała Jerzego Ziętka
Miasto pocztowe: Piekary Śląskie
Kod pocztowy: 41-940
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Bożena Mizera
E-mail: b.mizera@weglokokskraj.pl 📧
Region: Śląskie 🏙️
URL: https://www.weglokokskraj.pl/ 🌏
Adres profilu nabywcy: https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/ 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/ 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://efo.coig.biz/ 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r. PRZZ/3640”
Produkty/usługi: Talony na posiłki 📦
Krótki opis:
“Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019...”    Pokaż więcej

1️⃣
Miejsce wykonania: Śląskie 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest: Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie od 01.07.2024 r....”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-07-01 📅
Data końcowa: 2025-12-31 📅

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 (słownie: jeden milion...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
“Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z...”    Pokaż więcej
Wymagane depozyty i gwarancje:
“Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.03.2024 r. do godz. 09:00 wadium w wysokości 500 000,00 PLN...”    Pokaż więcej
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“Fakturowanie i płatności zostały określone w Załączniku nr 8 do SWZ, stanowiącym wzór umowy”
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia: Załącznik nr 8 do SWZ zawiera wzór umowy

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-05 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-02 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-05 10:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“1. WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, Dział Zamówień i Przetargów. 2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“1. SWZ dostępna na stronie internetowej: https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/ 2. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 022-063299 (2024-01-26)