„Zakup i dostawę materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek instytucji będących na jego zaopatrzeniu”

15 WOG

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych , papieru ksero, kalendarzy, terminarzy , biuwarów oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu z podziałem na 4 części.
b) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 9 (dla części 1, 2, 3, 4 zamówienia ) do SWZ – tj. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c do SWZ oddzielny dla każdej części zamówienia ).
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-29. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-24.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-24 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-24)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: 15 WOG
Krajowy numer rejestracyjny: 8522588284
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 10A
Miasto pocztowe: Szczecin
Kod pocztowy: 70-231
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Magdalena Grabowska- Krysztofiak
Telefon: +48 261454925 📞
E-mail: 15wog.przetargi@ron.mil.pl 📧
Fax: +48 261454925 📠
Region: Polska 🏙️
URL: https://15wog.wp.mil.pl/ 🌏
Adres profilu nabywcy: https://15wog.wp.mil.pl/ 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://portal.smartpzp.pl/15wog 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://portal.smartpzp.pl/15wog 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wojskowa jednostka budżetowa

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“„Zakup i dostawę materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek instytucji będących na jego...”    Pokaż więcej
Produkty/usługi: Różny sprzęt i artykuły biurowe 📦
Krótki opis:
“a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych , papieru ksero, kalendarzy, terminarzy , biuwarów oraz sprzętu...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych.
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Różny sprzęt i artykuły biurowe 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Szczecin
Opis zamówienia:
“a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych , papieru ksero, kalendarzy, terminarzy , biuwarów oraz sprzętu...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 8
Informacje o opcjach
Opcje
Opis opcji:
“Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Realizacja prawa opcji – w zależności od posiadanych środków...”    Pokaż więcej
Opis
Informacje dodatkowe:
“1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - 8 202,00 zł – dla części 1 - 5...”    Pokaż więcej

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zakup i dostawa papieru ksero.
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zakup i dostawa kalendarzy, terminarzy oraz biuwarów.
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zakup i dostawa sprzętu biurowego.
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Informacje dodatkowe:
“1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - 8 202,00 zł – dla części 1 - 5 183,00 zł – dla części 2 - 1 260,00 zł – dla części 3 -...”    Pokaż więcej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków: Nie dotyczy.
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Dla części I: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 500 000, 00 zł lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 500 000,00 zł , dla...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej - jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami zawartymi w projektowanych warunkach umowy.

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-29 08:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 3
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-29 08:15 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Ofertę wraz z załącznikami wykonawca winień złożyć za pośrednictwem platformy na której prowadzone jest postępowanie, https://portal.smartpzp.pl/15wog do...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Stosowane będą zamówienia elektroniczne
Informacje dodatkowe

“1. Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587803 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587803 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: uzp@uzp.gov.pl...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587701 📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 020-056163 (2024-01-24)