Zakup paliw płynnych o płynów eksploatacyjnych za pomocą kart flotowych w 2024 roku

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego Zamawiającego:
− olej napędowy ON – wg PN-EN 590+A1:2017-6 lub równoważnej* - 170 000 litrów
− benzyna bezołowiowa PB 98 – wg PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważnej* - 3 000 litrów
– płyn AdBlue – 1 000 litrów
– płyn do spryskiwacza letni – 70 litrów
– płyn do spryskiwaczy zimowy – 70 litrów

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-04. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
Krajowy numer rejestracyjny: 881-000-67-25
Adres pocztowy: ul. Nadbrzeżna 11
Miasto pocztowe: Bystrzyca Kłodzka
Kod pocztowy: 57-500
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Piotr Kensicki
Telefon: +48 887173552 📞
E-mail: piotr.kensicki@wroclaw.lasy.gov.pl 📧
Region: Wałbrzyski 🏙️
URL: https://www.gov.pl/web/zul-bystrzyca/ 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1dae1e67-be77-11ee-b7da-22bd761ba7f3 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Lasów Państwowych nieposiadająca osobowości prawnej

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Zakup paliw płynnych o płynów eksploatacyjnych za pomocą kart flotowych w 2024 roku A.270.2.2024”
Produkty/usługi: Paliwa 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego...”    Pokaż więcej

1️⃣
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: teren Polski
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 12
Informacje dodatkowe:
“Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.”

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję potwierdzającą, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania...”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Zdolności techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1) Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania mniejszej ilości paliw niż podane ilości szacunkowe, jednak zapewnia realizację umowy na poziomie co najmniej w...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-04 11:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-01 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-04 11:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): platforma e-zamówienia

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Stosowane będą zamówienia elektroniczne
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-068692 (2024-01-29)