Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże

Gmina Stara Biała

Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Gmina Stara Biała
Krajowy numer rejestracyjny: 7742945231
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 1
Miasto pocztowe: Biała
Kod pocztowy: 09-411
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Jacek Antczak
Telefon: +48 243668728 📞
E-mail: zp@starabiala.pl 📧
Fax: +48 243656165 📠
Region: Płocki 🏙️
URL: http://bip.starabiala.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: http://bip.starabiala.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże IR.ZP.271.3.2024
Produkty/usługi: Roboty budowlane 📦
Krótki opis:
“Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.”
Wartość szacunkowa bez VAT: PLN 35502436.33 💰

1️⃣
Dodatkowe produkty/usługi: Przygotowanie terenu pod budowę 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne w budynkach 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Miejsce wykonania: Płocki 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Gmina Stara Biała, miejscowość Maszewo Duże
Opis zamówienia:
“Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.”
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 35502436.33 💰
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-06-01 📅
Data końcowa: 2025-11-30 📅
Opis
Informacje dodatkowe:
“Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 60%, gwarancja – 40% Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500 000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)”    Pokaż więcej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia ww. warunku.
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000,00...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Warunki realizacji umowy oraz możliwy zakres zmian postanowień zawartej umowy określone są w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr...”    Pokaż więcej
Informacje o pracownikach odpowiedzialnych za realizację zamówienia
Obowiązek podania nazwisk i kwalifikacji zawodowych pracowników skierowanych do realizacji zamówienia

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-06 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 3
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-06 10:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia): Jacek Antczak Monika Szpiek Aleksandra Kozłowska

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Ofertę należy sporządzić uzupełniając formularze dostępne na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Ofertę należy podpisać...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 22-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587701 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: http://uzp.gov.pl 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 22-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587701 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: http://uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 22-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587701 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: http://uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-068850 (2024-01-30)