Zamówienia: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Jedno aktywne zamówienie

Ostatnie zamówienia na roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej w Polska

2024-01-30   Deadline 2024-05-31   Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o.)
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie”, wraz ze świadczeniem usług serwisowych i gwarancyjnych w okresie gwarancji. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia należy zaprojektować i wykonać: kompletną elektrociepłownię wyposażoną w wodne Kotły Biomasowe (KB1, KB2, KB3) zasilające miejską sieć ciepłowniczą oraz Układ ORC współpracujący z ww. Kotłami Biomasowymi produkujący energię elektryczną – Ekologiczna Elektrociepłownia w … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-30   Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże (Gmina Stara Biała)
Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-29   Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka (Gmina Majdan Królewski)
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy główne zadania wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.:: Zadanie 1: - budowa instalacji (farmy fotowoltaicznej) wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) o łącznej mocy minimum: 1 299,6kWp wraz z przyłączem energetycznym w msc. Krzatka Zadanie 2: - dostawa i montaż magazynu energii o mocy 0,5MW i pojemności 2,15MWH Magazyn energii ma przede wszystkim zapewniać możliwość sprzedaży wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną energii w określonych … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-26   „Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej [POZNAŃ]” (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnej pływalni Olimpia i hali sztuk walki oraz budowie nowej pływalni krytej wraz z zapleczem oraz podziemnym, szczelnym zbiornikiem retencyjnym przy ul. Taborowej 4 w Poznaniu (dz. 32/7, 31/16, ark. 24, obr. Łazarz) oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej. w oparciu o kompleksową wielobranżową dokumentację projektową. 2. … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odc. Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna (Związek Powiatowo-Gminny "Jabłonka")
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna – Jabłonka Kościelna - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: - sporządzenie koncepcji rozbudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - sporządzenie projektu budowlanego, - pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża, - uzyskanie przez wykonawcę opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót, - sporządzenie stałej organizacji ruchu drogowego, - sporządzenie projektu wykonawczego i … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-16   Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych... (Miejski Zakład Energetyki Cieplnej "EKOTERM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja prac związanych z budową nowych jednostek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”. Inwestycja będzie realizowana w dwóch lokalizacjach tj. na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z o.o. przy ul. Folwark 14 oraz na terenie Zakładu „Śrubena Unia” Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 5 Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-12   Budowa kotłowni wyposażonej w kotły biomasowe parowe zasilające istniejący turbozespół i wymiennik podturbinowy w... (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach sp. z o.o.)
Przedmiot zamówienia stanowi Budowa kotłowni wyposażonej w kotły biomasowe parowe zasilające istniejący turbozespół i wymiennik podturbinowy w PEC w Suwałkach Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-08   Budowa Akumulatora Ciepła wraz z pompownią wody sieciowej oraz infrastrukturą towarzyszącą w EC Żerań w Warszawie (PGNiG Termika S.A.)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (w tym zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja i przekazanie do eksploatacji) inwestycji pn.: Budowa Akumulatora Ciepła wraz z pompownią wody sieciowej oraz infrastrukturą towarzyszącą w EC Żerań w Warszawie”. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-22   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku... (Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.)
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze budynku i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 5, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9 z obrębu 3-12-66 przy ul. Agrestowej w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. a) Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, b) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych (w tym stosowne uzgodnienia z … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-21   BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI TANKOWANIA WODORU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE ZAJEZDNI PKM SP. Z... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w standardzie 350 bar dla pojazdów autobusowych należących do PKM Sp z o.o. w Tychach oraz pojazdów ciężarowych i osobowych klientów zewnętrznych. Budowa stacji planowana jest na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Towarowej 1 w Tychach na terenie działki 1283/16. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-13   Budowa „pod klucz” kotłowni gazowej o mocy 350 MWt (CEZ Skawina S.A)
Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowanie terenu budowy, wykonanie prac projektowych, robót budowlano-montażowych, realizację dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie montaży, rozruchów, ruchów regulacyjnych i próbnych do przekazania Instalacji do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie szkoleń, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz obsługę gwarancyjną i serwisową w okresie gwarancji. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-13   Remonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodników, ścieżek rowerowych, oraz elementów odwodnienia wraz z... (Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa Prowadzący postępowanie: Generalna D)
Przedmiotem zamówienia jest: „Remonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodników, ścieżek rowerowych, oraz elementów odwodnienia wraz z utrzymaniem przepompowni na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Opole Rejon w Nysie w terminie do 30.04.2028” Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-01   Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szpitala o budynek Centrum... (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku psychiatrii dziecięcej dla Szpitala im. Św. Jadwigi w Opolu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ, projekt architektoniczno-budowalny, przedmiary oraz STWiOR i projekt umowy. Załącznik nr 1A do SWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia określa zakres gwarantowany/podstawowy oraz opisuje opcje niniejszego postępowania. Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie materiał … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-29   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odc. Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna (Związek Powiatowo-Gminny "Jabłonka")
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna – Jabłonka Kościelna - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: - sporządzenie koncepcji rozbudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - sporządzenie projektu budowlanego, - pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża, - uzyskanie przez wykonawcę opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót, - sporządzenie stałej organizacji ruchu drogowego, - sporządzenie projektu wykonawczego i … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-28   Utrzymanie czystości terenu administracyjnego Gminy Jastarnia w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2026 r (Gmina Jastarnia)
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenu administracyjnego Gminy Jastarnia obejmujące:Utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach, placach, ścieżkach rowerowych, obiektach rekreacyjnych i sportowych, przejściach i przejazdach kolejowych; Opróżnianie i obsługę śmietniczek miejskich; Wywieszanie flag w dni świąteczne;Usuwanie dzikich wysypisk; Cząstkowe remonty chodników, wjazdów i dróg rowerowych oraz oznakowania drogowego;Obsługa ławek miejskich Udział w akcjach przeciwpowodziowych. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-27   Budowa budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem – etap I (Powiat Wysokomazowiecki)
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, lokalizowanego na działce o nr ewid. 1515/22 w miejscowości Wysokie Mazowieckie położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Wysokie Mazowieckie: Budowa budynku nowoczesnego, promującego w regionie budownictwo energooszczędne, o liczbie kondygnacji naziemnych do 3 oraz 1 kondygnacji podziemnej, w pełni dostosowanego dla osób niepełnosprawnych - I etap budowy: stan surowy zamknięty z niezbędnymi … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-26   Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: Projekt zespołu trzech budynków... (Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.)
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: Projekt zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B i C wraz z drogą wewnętrzną, przyulicznymi miejscami postojowymi, parkingiem naziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-24   Remont parkingu wielopoziomowego P1 na Lotnisku Chopina w Warszawie (Polskie Porty Lotnicze S.A.)
Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz wykonanie robót budowlanych a w tym: 1) Opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego, a następnie projektu budowlanego (o ile będzie wymagany) 2) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego uwzględniającego etapowanie i podział prac wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz wszelkich projektów warsztatowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 3) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego wniosku o … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-23   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, realizację wszystkich prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-22   Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: Projekt zespołu trzech budynków... (Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.)
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: Projekt zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B i C wraz z drogą wewnętrzną, przyulicznymi miejscami postojowymi, parkingiem naziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-15   Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej (Gmina Gilowice)
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Etap I Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień,/warunków/decyzji niezbędnych do pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Etap II Realizacja zakresu rzeczowego poprzez: 1. Budowę farmy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW. 2. Dostawę wraz z montażem magazynu energii elektrycznej o pojemności nie większej niż 530 kWh i mocy inwertera do 300 kVA. 3. Dostawę wraz z montażem stacji … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-15   Remont dwóch krat EscaMax na oczyszczalni Łęgi w Zakopanem (SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch krat HUBER EscaMax Zamontowanych na oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Huber Technology Spółka z o.o.
2023-11-14   Dostarczenie i zainstalowanie rezonansu magnetycznego z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczenia w którym... (Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z pozostałym sprzętem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz wykonanie budowlanych prac adaptacyjnych pomieszczeń w których aparat będzie posadowiony Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
2023-11-13   Zabudowa nowej instalacji odprowadzania spalin z kotłów PTWM nr 8 i 9 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie (PGNiG Termika S.A.)
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (w tym zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja i przekazanie do eksploatacji) inwestycji pn.: „Zabudowa nowej instalacji odprowadzania spalin z kotłów PTWM nr 8 i 9 Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie”. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-10   Remont i utrzymanie dróg na terenie Miasta Gdańska z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni)
Przedmiotem zamówienia remont i utrzymanie dróg na terenie Miasta Gdańska z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, w podziale na 5 obszarów: I OBSZAR – Śródmieście, II OBSZAR – Wschód, III OBSZAR – Oliwa, IV OBSZAR – Wrzeszcz, V OBSZAR – Przymorze. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-09   Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z... (Szpital Wojewódzki w Poznaniu)
Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami znajdującymi się pod linkiem https://cloud.lutycka.pl:12443/index.php/s/GrSZzAPZkJ8iKdP czyli w: … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-09   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, realizację wszystkich prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-08   Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej... (Gmina Miasta Sanoka)
Przedmiotem zamówienia jest budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) – Etap II. Zamówienie realizowane będzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 1/23 z dnia 31.03.2023 r. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-06   BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW GARAŻOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ WYBURZENIE BUDYNKU GARAŻOWEGO Nr 34... (Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków garażowych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz wyburzenie budynku garażowego nr 34 w kompleksie wojskowym w Świętoszowie, realizowane w ramach zadania 21471 pn.: „Budowa budynków garażowych w PST nr 1” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót. Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji budowy 2 budynków … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-03   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto” wraz z Zasadami zlecania prac związanych z przyłączaniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa), na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy który stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-02   ZAK4/068/2023 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON... (TAURON Dystrybucja S.A.)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto wraz z Zasadami zlecania prac związanych z przyłączaniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa), na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy który stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-02   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. III na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców III grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Przedmiot Zamówienia obejmować może w szczególności (lecz nie wyłącznie): opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych i wypłatę wszelkich odszkodowań wynikających z wykonania tych robót oraz … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-31   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto”, na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-31   „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel” (Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu)
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła autostradowego Trzciel do południowego wlotu na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo, budowę czterowylotowego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo oraz budowę obwodnicy m. Trzciel. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-30   Realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Centralnego... (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Zamówienie składa się z trzech zadań / pakietów. Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki i wymagania wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja dla każdego z zadań - załącznik w części B do swz. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-27   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka - etap II (Gmina Oświęcim)
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka wzdłuż ul. Nowa, ul. Brzozowa, ul. Dworska, ul. Malinowa, ul. Seniora, ul. Szkolna, które obejmują w szczególności : 1) budowa rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w ciągu drogi) o długości 1,155 km; 2) budowa sięgaczy (odcinki kolektora od studni do granicy posesji z której będą odprowadzane ścieki) 3) roboty nawierzchniowe … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-26   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie – obszar 1 Region Nowa Huta, Region Podgórze i Region Krowodrza, zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto” wraz z Zasadami zlecania prac związanych z przyłączaniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa), na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy . Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-26   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie – obszar 3 – Region Nowa Huta i Region Krowodrza zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto” wraz z Zasadami zlecania prac związanych z przyłączaniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa), na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy który stanowi … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE...
2023-10-26   Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 5 części (Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.)
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej, przez co rozumie się techniczną obsługę nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków i terenów zewnętrznych oraz lokali na terenie nieruchomości do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu dysponuje tytułem prawnym. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 5 części: 1) Część nr 1 - POK nr 1, 2) Część nr 2 - POK nr … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Zakład ogólno-budowlany zduństwo... Zakład remontowo-budowlany Lehmann... Zakład Zduński Andrzej Wysocki
2023-10-26   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie - Region Nowy Targ, Region Limanowa i Region Nowy Sącz zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto” wraz z Zasadami zlecania prac związanych z przyłączaniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa), na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-26   Dostawa konstrukcji budynku głównego stacji im. H. Arctowskiego wraz z montażem (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Konstrukcji budynku Stacji do Gdyni i montaż na Stacji, składający się z dwóch etapów: Etap 1 - wykonanie i dostawa konstrukcji budynku Stacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; Etap 2 - montaż konstrukcji budynku Stacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-25   Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w roku 2024 (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bartoszyce)
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prac szkółkarskich (w części nr V zamówienia) oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, dróg leśnych i dojazdów pożarowych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w roku 2024. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Bożena Łyczak Usługi Leśne Zakład Usług Leśnych "Dąbrowa" Wojciech Gawron Zakład Usług Leśnych "PASZKO" Zbigniew Paszkowski Zakład Usług Leśnych Ewa Godleś Zakład Usługowy "Zryw" Krzysztof Michniewicz
2023-10-25   Realizacja Decyzji PINB oraz PSP – Etap VIII (Gmina Siemianowice Śląskie - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w imieniu i na rzecz której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gosp)
1. Przedmiotem zamówienia jest Realizacja Decyzji PINB oraz PSP – Etap VIII (Remont elewacji oraz piwnic w budynku przy ul. Głowackiego 4 w Siemianowicach Śląskich) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dodatek nr 3 do SWZ – Przedmiar robót, STWiORB Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2024 (Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie)
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu ochrony przyrody, selekcji i nasiennictwa, związane z gospodarką na szkółce leśnej, turystyką i edukacją leśną, prace konserwacyjne i utrzymaniowe na drogach … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: "Karpina" Kazimierz Pobłocki DARPO Dariusz Pobrucki Łukasz Małaszycki Usługi Leśne "HARVESTER" Rafał Pobłocki Usługi Leśne Jakub Klotzki Usługi leśne Mirosław Małaszycki Zakład Usług Leśnych ”ZRYW” Tadeusz Pobrucki Zakład Usług Leśnych Sławomir Leyk Zakład Usług Leśnych Zryw Tadeusz Pobrucki
2023-10-24   "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lidzbark w roku 2024" (SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Lidzbark)
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szkółkarskiej, konserwacji i naprawy dróg leśnych, łowiectwa w OHZ, gospodarki łąkowo-rolnej oraz wolierowej hodowli bażanta, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lidzbark w roku … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Firma Usługowa Jacek Rozentalski GURZYŃSKA RENATA USŁUGI LEŚNE KAZIMIERZ DURZYŃSKI - USŁUGI LEŚNE MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH STANISŁAW GURZYŃSKI ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH USŁUGI LEŚNE - ELŻBIETA JĘDRZEJEWSKA USŁUGI LEŚNE -ELŻBIETA JĘDRZEJEWSKA Usługi Leśne Adam Rozentalski Zakład Usług Leśnych Jan Rozentalski Zakład Usług Leśnych Jędrzejewski Paweł
2023-10-24   Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Elbląg w roku 2024 (Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg)
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, selekcji i ochrony lasu, nasiennictwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury leśnej i łowiectwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Elbląg w roku 2024. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Konsorcjum: Lider Usługi leśne,... Kosorcjum: Zakład Usług Leśnych Wiktor Rozko Zakład Transportu Leśnego Jerzy Jankowski Zakład Usług Leśnych Marcin Rożko Zakład Usług Leśnych Mirosław Kizyk Zakład Usług Leśnych Pilarex Stanisław Szyc
2023-10-24   „Budowa odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie” (Park Śląski Spółka Akcyjna)
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie koncepcji architektonicznej, wykonanie dokumentacji projektowej nowego odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium (Etap I) oraz wykonanie robót budowlanych dla odcinka kolei linowej między stacjami Stadion – Planetarium (Etap II) 2. Inwestycja polega na budowie linii kolei linowej (budowie trasy Stadion – Planetarium, rozbudowie stacji Stadion oraz rozbudowie stacji Planetarium) oraz wykonaniu koncepcji architektonicznej i wykonaniu projektu budowy nowego … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Rozbudowa DW Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną... (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich)
Przedmiotowe zamówienie obejmuje Rozbudowę DW 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I. Zakres robót obejmuje m.in.: rozbudowę DW 872 na odcinku od km 28+483,00 do km 34+724,24, dostosowanie konstrukcji nawierzchni drogi do obciążenia 115 kN/oś i szerokości jezdni o szer. 7,00 m, przebudowę skrzyżowania DK9 z DW 872 w granicach istniejącego pasa drogowego DK, rozbudowę … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK58 w gm. Biała Piska i Ruciane Nida w woj. warmińsko-mazurskim – robota... (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach poprawy brd na przejściach dla pieszych na DK58 w gm. Biała Piska i Ruciane Nida w woj. warmińsko-mazurskim – robota budowlana. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: FBSerwis SA
2023-10-24   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dostawa i montaż dwóch... (12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dostawa i montaż dwóch linowych systemów awaryjnego hamowania samolotów w ramach zadania nr 58200 „Zakup i montaż dwóch linowych systemów awaryjnego hamowania samolotów z elektronicznym układem sterowania systemu BAK-12/BAK-14” w kompleksie wojskowym w Mińsku Mazowieckim. Wyświetlenie zamówienia »