Dostawa dwóch ambulansów sanitarnych dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch ambulansów sanitarnych dopuszczonych do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe dane dostępne w załączniku numer 1 oraz 1A do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-29. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-29.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-29)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ
Krajowy numer rejestracyjny: 5632075466
Adres pocztowy: ul. Rejowiecka 128
Miasto pocztowe: Chełm
Kod pocztowy: 22-100
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Roman Mackiewicz
Telefon: +48 825655234 📞
E-mail: rmackiewicz@srm-chelm.com.pl 📧
Fax: +48 825653781 📠
Region: Chełmsko-zamojski 🏙️
URL: www.srm-chelm.com.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/authenticationendpoint/oauth2_logout_consent.do?sp=epzp_PortalDostepowy&tenantDomain=carbon.super 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/authenticationendpoint/oauth2_logout_consent.do?sp=epzp_PortalDostepowy&tenantDomain=carbon.super 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa dwóch ambulansów sanitarnych dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ DE.332.1.2024”
Produkty/usługi: Karetki 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch ambulansów sanitarnych dopuszczonych do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe dane...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Ambulans sanitarny typu C o DMC powyżej 3,5 tony, z napędem na oś przednią lub tylną lub 4x4, nosze elektryczno-hydrauliczne z elektrycznym systemem...”    Pokaż więcej
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Nosze 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Różne urządzenia i produkty medyczne 📦
Miejsce wykonania: Chełmsko-zamojski 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: 22-100 Chełm ul. Rejowiecka 128
Opis zamówienia:
“Ambulans sanitarny typu C o DMC powyżej 3,5 tony, z napędem na oś przednią lub tylną lub 4x4, nosze elektryczno-hydrauliczne z elektrycznym systemem...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Parametry techniczno-użytkowe ambulansu
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 120

2️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia:
“Ambulans sanitarny typu B o DMC do 3,5 tony, z napędem na oś przednią lub tylną lub 4x4, wraz z wyposażeniem – 1 szt.”

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Zdolności techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-29 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-04-28 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-29 10:05 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ, ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie postępowania...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia...”    Pokaż więcej
Źródło: OJS 2024/S 024-069301 (2024-01-29)