Dostawa jednorazowego sprzetu medycznego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-25.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-25 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-25)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Krajowy numer rejestracyjny: NIP 000311496
Adres pocztowy: ul. Łopuskiego 31-33
Miasto pocztowe: Kołobrzeg
Kod pocztowy: 78-100
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Izabela Kułakowska
E-mail: izabela.kulakowska@szpital.kolobrzeg.pl 📧
Region: Polska 🏙️
URL: www.szpital.kolobrzeg.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://portal.smartpzp.pl 🌏
Adres URL narzędzia do zamówień: https://portal.smartpzp.pl 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Dostawa jednorazowego sprzetu medycznego EP/05/2024
Produkty/usługi: Materiały medyczne 📦
Krótki opis: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Materiały medyczne 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Regionalny szpital ul. Łopuskiego 31-33 78-100 Kołobrzeg
Opis zamówienia: Jednorazowy sprzęt nedyczny
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): jakość
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 12
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Niniejsza umowa podlega odnowieniu
Opis
Opis odnowień: po zakończeniu lub wyczerpaniu umowy

2️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2

3️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3

4️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4

5️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5

6️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6

7️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7

8️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8

9️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9

1️⃣0️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10
Kryteria przyznawania nagród
Cena

1️⃣1️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 11

1️⃣2️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 12

1️⃣3️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 13

1️⃣4️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 14

1️⃣5️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 15

1️⃣6️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 16

1️⃣7️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 17

1️⃣8️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 18

1️⃣9️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 19

2️⃣0️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 20

2️⃣1️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 21

2️⃣2️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 22

2️⃣3️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 23

2️⃣4️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 24

2️⃣5️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 25

2️⃣6️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 26

2️⃣7️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 27

2️⃣8️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 28

2️⃣9️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 29

3️⃣0️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 30

3️⃣1️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 31

3️⃣2️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 32

3️⃣3️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 33

3️⃣4️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 34

3️⃣5️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 35

3️⃣6️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 36

3️⃣7️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 37

3️⃣8️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 38

3️⃣9️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 39

4️⃣0️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 40

4️⃣1️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 41

4️⃣2️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 42

4️⃣3️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 43

4️⃣4️⃣
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 44

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Za dostawę podobną do objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę asortymentu z opisu przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej: Zadanie...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa):
“Zadanie nr 39 – Rurki dodskrzelowe - o wartości 7 257,60 zł brutto Zadanie nr 40 – Zestawy do bezpiecznej punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia: Swz

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona:
“W związku z wymogiem zabezpieczenia Szpitala w jednorazowy sprzęt medyczny potrzebny do zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów Zamawiający skraca czas...”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-12 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-12 09:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://portal.smartpzp.pl/szpital.kolobrzeg

Informacje uzupełniające
Informacje o nawrotach
Jest to zamówienie powtarzające się
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: po zakończeniu lub wyczerpaniu umowy
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/ 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Urząd zamówien publicznych
Adres pocztowy: POSTĘPU 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/ 🌏
Źródło: OJS 2024/S 021-059748 (2024-01-25)
Powiązane wyszukiwania 🔍