Dostawa materiałów medycznych wykorzystywanych w chirurgii ginekologicznej na okres 12 miesięcy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów medycznych wykorzystywanych w chirurgii ginekologicznej dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 Zadań.
3. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych w zakresie poszczególnych Zadań.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na składanie zamówień bez ograniczeń, w ramach niniejszej umowy, a także prawo do korekty zamówionych ilości w dół lub w górę w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć z zastrzeżeniem, że minimalna wartość całego zamówienia wyniesie nie mniej niż 30%.
6. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia ważnej umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-16. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-31.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-31)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Krajowy numer rejestracyjny: Pl
Adres pocztowy: ul. Bursztynowa 2
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 04-749
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Małgorzata Barankiewicz
Telefon: +48 224735125 📞
E-mail: zamowienia@mssw.pl 📧
Fax: +48 226131992 📠
Region: Polska 🏙️
URL: www.mssw.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa materiałów medycznych wykorzystywanych w chirurgii ginekologicznej na okres 12 miesięcy D-3/N/24”
Produkty/usługi: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 📦
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów medycznych wykorzystywanych w chirurgii ginekologicznej dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 1
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 📦
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Opis zamówienia:
“Szczegółowy opis zamówienia został określony w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik do SWZ”
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Termin dostawy
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 12
Informacje o katalogach elektronicznych
Oferty muszą być przedstawione w formie katalogów elektronicznych lub zawierać katalog elektroniczny

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 2
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 3
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3

4️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 4
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4

5️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 5
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5

6️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 6
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6

7️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 7
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7

8️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 8
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8

9️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 9
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9

1️⃣0️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 10
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10

1️⃣1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Zadanie 11
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 11

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ wraz wypełnionymi Formularzami...”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie następujących fakultatywnych przesłanek wykluczenia: - art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. O...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa):
“Zgodnie z art. 126 ust. 1 p.z.p. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy”

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona:
“Asortyment określony w postępowaniu jest niezbędny do zapewnienia ciągłości wykonywania procedur medycznych, dlatego istnieje polna potrzeba udzielenia zamówienia.”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-16 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-15 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-16 10:30 📅

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587803 📠
URL: www.uzp.gov/kio 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Odwołanie przysługuje na: 1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 025-072900 (2024-01-31)
Powiązane wyszukiwania 🔍