Koncentrat aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC; znak postępowania: ZZP.ZP.411.19.2024

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ.
Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-26 Ogłoszenie o zamówieniu
2024-01-31 Dodatkowe informacje
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Krajowy numer rejestracyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Karolina Wójt
Telefon: +48 729054221 📞
E-mail: k.wojt@zzpprzymz.pl 📧
Fax: +48 228833513 📠
Region: Polska 🏙️
URL: www.zzpprzymz.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Koncentrat aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC; znak postępowania: ZZP.ZP.411.19.2024 ZZP.ZP.411.19.2024”
Produkty/usługi: Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu...”    Pokaż więcej

1️⃣
Miejsce wykonania: Polska 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“Miejsce realizacji dostaw: Bezpośredni Odbiorcy, którymi są Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub inne podmioty wskazane przez Narodowe...”    Pokaż więcej
Opis zamówienia:
“I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratu aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC. 2. Łączna liczba...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Serwis posprzedażny
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60
Czas trwania
Data końcowa: 2024-06-21 📅

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/eksporterów produktu leczniczego lub ważny wpis do...”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa

“Dokumenty aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego, w...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Zgodnie z przepisem art. 449 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania, w jednej...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona:
“Brak dostępności czynników krzepnięcia może spowodować opóźnienia w podawaniu leków pacjentom, co z kolei wpłynie negatywnie na ich zdrowie oraz proces...”    Pokaż więcej
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-05 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-03 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-05 10:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Składanie ofert odbywa się zgodnie z wymogami SWZ na platformie zakupowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem:...”    Pokaż więcej
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.”

Informacje uzupełniające
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Informacje dodatkowe

“I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).”
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza 🌏
Źródło: OJS 2024/S 022-062903 (2024-01-26)
Dodatkowe informacje (2024-01-31)

Informacje uzupełniające
Numer referencyjny ogłoszenia pierwotnego
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2024/S 022-062903

Zmiany
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Stara wartość
Data: 2024-02-05 📅
Czas: 10:00
Nowa wartość
Data: 2024-02-12 📅
Czas: 10:00
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Warunki otwarcia ofert
Stara wartość
Data: 2024-02-05 📅
Czas: 10:30
Nowa wartość
Data: 2024-02-12 📅
Czas: 10:30
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Stara wartość
Data: 2024-06-03 📅
Nowa wartość
Data: 2024-06-10 📅
Źródło: OJS 2024/S 025-073049 (2024-01-31)