PN 10/24 Dostawa sprz臋tu medyczno-diagnostycznego

Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

1.Przedmiotem zam贸wienia jest Dostawa sprz臋tu medyczno-diagnostycznego
2.Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮:
Za艂膮cznik nr 1 鈥 Formularz asortymentowo - Cenowy i Opis parametr贸w technicznych przedmiotu zam贸wienia
3.Szczeg贸艂owe warunki i zasady dotycz膮ce realizacji przedmiotu zam贸wienia uregulowane s膮 we Wzorze Umowy za艂膮cznik nr 4 do SWZ 鈥濿z贸r Umowy鈥.

Termin
Termin sk艂adania ofert wynosi艂 2024-03-04. Zam贸wienie zosta艂o opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zam贸wie艅
Data Dokument
2024-01-26 Og艂oszenie o zam贸wieniu
Og艂oszenie o zam贸wieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiaj膮ca
Nazwa i adresy
Nazwa: Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Krajowy numer rejestracyjny: 895-16-31-106
Adres pocztowy: ul. Koszarowa 5
Miasto pocztowe: Wroc艂aw
Kod pocztowy: 51-149
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Osoba kontaktowa: Agnieszka Bolewska
Telefon: +48 713957428 馃摓
E-mail: abolewska@szpital.wroc.pl 馃摟
Fax: +48 713957428 馃摖
Region: Miasto Wroc艂aw 馃彊锔
URL: www.szpital.wroc.pl 馃審
Komunikacja
Dokumenty URL: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego 馃審

Obiekt
Zakres zam贸wienia
Tytu艂: PN 10/24 Dostawa sprz臋tu medyczno-diagnostycznego PN 10/24
Produkty/us艂ugi: R贸偶ne urz膮dzenia i聽produkty medyczne 馃摝
Kr贸tki opis:
鈥1.Przedmiotem zam贸wienia jest Dostawa sprz臋tu medyczno-diagnostycznego 2.Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr 1 鈥 Formularz...鈥    Poka偶 wi臋cej

1锔忊儯
Miejsce wykonania: Miasto Wroc艂aw 馃彊锔
G艂贸wne miejsce lub miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci: Wss. im. J. Gromkowskiego
Opis zam贸wienia:
鈥1.Przedmiotem zam贸wienia jest Dostawa sprz臋tu medyczno-diagnostycznego 2.Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawieraj膮: Za艂膮cznik nr 1 鈥 Formularz...鈥    Poka偶 wi臋cej
Kryteria przyznawania nagr贸d
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam贸wienia, a wszystkie kryteria s膮 okre艣lone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zam贸wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w
Opis
Czas trwania: 35

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i kr贸tki opis warunk贸w:
鈥1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 4 ustawy PZP, wystawionej nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy...鈥    Poka偶 wi臋cej
Zamawiaj膮cy nie stawia warunku w powy偶szym zakresie.
Zdolno艣ci techniczne i zawodowe
Wykaz i kr贸tki opis kryteri贸w wyboru: Zamawiaj膮cy nie stawia warunku w powy偶szym zakresie.
Warunki zwi膮zane z umow膮
Warunki realizacji zam贸wienia:
鈥淪zczeg贸艂owe warunki realizacji przedmiotu zam贸wienia zosta艂y zawarte we Wzorze Umowy, b臋d膮cym za艂. 4 do SWZ.鈥

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: 2024-03-04 09:00 馃搮
J臋zyki, w kt贸rych mo偶na sk艂ada膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: polski 馃棧锔
Oferta musi by膰 wa偶na do dnia: 2024-06-01 馃搮
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-04 09:05 馃搮
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

Informacje uzupe艂niaj膮ce
Informacje dodatkowe

鈥減rzedmiotowe 艣rodki dowodowe: a) Dla wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679.)...鈥    Poka偶 wi臋cej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
Telefon: +49 224587801 馃摓
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 馃摟
Fax: +49 224587800 馃摖
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 馃審
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwo艂awcza
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
S艂u偶ba, od kt贸rej mo偶na uzyska膰 informacje o procedurze odwo艂awczej
Nazwa: Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych
Adres pocztowy: ul. Post臋pu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 馃嚨馃嚤
殴r贸d艂o: OJS 2024/S 022-062958 (2024-01-26)