PN 11/24 Wyposażenie rehabilitacji- dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla oddziału

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie rehabilitacji- dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla oddziału
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
Załącznik nr1 i 1a – Formularz asortymentowo - Cenowy - dla Zadania 1
oraz Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - dla Zadania 1
Szczegółowe warunki i zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia uregulowane są we Wzorze Umowy załącznik nr 4 do SWZ „Wzór Umowy”.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-04. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-26 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Krajowy numer rejestracyjny: 895-16-31-106
Adres pocztowy: ul. Koszarowa 5
Miasto pocztowe: Wrocław
Kod pocztowy: 51-149
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Barbara Wróbel
Telefon: +48 713957428 📞
E-mail: bwrobel@szpital.wroc.pl 📧
Fax: +48 713957428 📠
Region: Miasto Wrocław 🏙️
URL: www.szpital.wroc.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“PN 11/24 Wyposażenie rehabilitacji- dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla oddziału PN 11/24”
Produkty/usługi: Meble medyczne 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie rehabilitacji- dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla oddziału Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...”    Pokaż więcej
Wartość szacunkowa bez VAT: PLN 517 707 💰

1️⃣
Miejsce wykonania: Miasto Wrocław 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Wss. im. J. Gromkowskiego
Opis zamówienia:
“Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie rehabilitacji- dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla oddziału Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 517 707 💰
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 35

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w...”    Pokaż więcej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte we Wzorze Umowy, będącym zał. 4 do SWZ.”

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-04 09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-01 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-04 09:05 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Przedmiotowe środki dowodowe: 1. Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE na produkt zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) w j....”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +49 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +49 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 022-063127 (2024-01-26)