„Utrzymanie czystości i porządku w obrębie pasów drogowych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów w 2024 r z podziałem na 3 zadania”

Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Zadanie nr 1- Opróżnianie koszy ulicznych oraz 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów,
2) Zadanie nr 2 – Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w I standardzie,
3) Zadanie nr 3 – Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w II i III standardzie.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-01-31. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-30.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa:
“Gmina Miasto Włocławek - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku”
Krajowy numer rejestracyjny:
“„Utrzymanie czystości i porządku w obrębie pasów drogowych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt pojem”
Adres pocztowy: 13/21 Zielna
Miasto pocztowe: Włocławek
Kod pocztowy: 87-800
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: MZIDiT 8883143333
Telefon: +48 544116454 📞
E-mail: biuro@mzidit.pl 📧
Region: Włocławski 🏙️
URL: https://mzidit.bipgov.net/ 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: www.ezamowienia.gov.pl 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka samorządu terytorialnego

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“„Utrzymanie czystości i porządku w obrębie pasów drogowych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów w 2024 r z podziałem na...”    Pokaż więcej
Produkty/usługi: Usługi zbierania śmieci 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zadanie nr 1- Opróżnianie koszy ulicznych oraz 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów, 2) Zadanie nr 2 – Utrzymanie...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Opróżnianie koszy ulicznych oraz 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi zbierania śmieci 📦
Miejsce wykonania: Włocławski 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: PL619 Włocławski
Opis zamówienia:
“Opróżnianie koszy ulicznych oraz 2 szt pojemników o pojemności 1 100 litrów w zakresie: Opróżnianie koszy ulicznych stanowiących majątek Zamawiającego,...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: EUR 157 176 💰
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-01-31 📅
Data końcowa: 2024-12-31 📅
Informacje o opcjach
Opcje
Opis opcji:
“Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji i zwiększenia zakresu zamówienia w zakresie ilości koszy ulicznych podlegających opróżnieniu o...”    Pokaż więcej
Opis
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga, aby osoby wykonujące wskazane w SWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, których...”    Pokaż więcej

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w I standardzie”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia:
“Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w I standardzie w zakresie: 1. Usuwanie w granicach całych pasów...”    Pokaż więcej
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: EUR 112 268 💰

3️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w II i III standardzie”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Opis zamówienia:
“Utrzymanie czystości i porządku w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych w II i III standardzie w zakresie: 1. Usuwanie w granicach...”    Pokaż więcej
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: EUR 224 537 💰

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków: brak
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Zdolności techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-01-31 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-02-21 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-01-31 10:00 📅

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera Rozdział 23 SWZ. Terminy wnoszenia odwołań: 1) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Źródło: OJS 2024/S 024-069650 (2024-01-30)