„Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej [POZNAŃ]”

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnej pływalni Olimpia i hali sztuk walki oraz budowie nowej pływalni krytej wraz z zapleczem oraz podziemnym, szczelnym zbiornikiem retencyjnym przy ul. Taborowej 4 w Poznaniu (dz. 32/7, 31/16, ark. 24, obr. Łazarz) oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej. w oparciu o kompleksową wielobranżową dokumentację projektową.
2. Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa nr Edycja8/2023/4887/PolskiLad.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-04. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-26.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-26 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-26)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa:
“Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu MIASTO POZNAŃ pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań”
Adres pocztowy: pl. Wiosny Ludów 2
Miasto pocztowe: Poznań
Kod pocztowy: 61-831
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski, Marzena Kaczmarek
Telefon: +48 618842016 📞
E-mail: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl 📧
Region: Miasto Poznań 🏙️
URL: www.pim.poznan.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: www.pim.poznan.pl 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: „Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej [POZNAŃ]” PIM/01/24/ZP3/2023-372
Produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie budynków 📦
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnej pływalni Olimpia i hali sztuk walki oraz budowie nowej pływalni...”    Pokaż więcej

1️⃣
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Przygotowanie terenu pod budowę 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne w budynkach 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne elektryczne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Układanie kabli 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty izolacyjne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Sadzenie drzew 📦
Miejsce wykonania: Miasto Poznań 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Poznań
Opis zamówienia:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnej pływalni Olimpia i hali sztuk walki oraz budowie nowej pływalni...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): okres gwarancji / rękojmi (OGR)
Kryterium jakości (waga): 18
Kryterium jakości (nazwa): doświadczenie Kierownika budowy (DKB)
Kryterium jakości (nazwa): płatności dla Podwykonawców (PP)
Kryterium jakości (waga): 4
Cena (waga): 60
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 630
Zakres zamówienia
Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
“Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa nr Edycja8/2023/4887/PolskiLad.”    Pokaż więcej
Opis
Informacje dodatkowe:
“1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 540 000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający ustala...”    Pokaż więcej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do...”    Pokaż więcej
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa

“Zamawiający wymaga, by Wykonawca: a)posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem...”    Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,...”    Pokaż więcej
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa):
“Zamawiający wymaga, by Wykonawca: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w...”    Pokaż więcej
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do...”    Pokaż więcej
Informacje o pracownikach odpowiedzialnych za realizację zamówienia
Obowiązek podania nazwisk i kwalifikacji zawodowych pracowników skierowanych do realizacji zamówienia

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-04 11:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-01 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-04 12:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“1. Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert...”    Pokaż więcej

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“1. Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta na podstawie Zarządzenia nr...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy - wnoszone w sposób i w terminach...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 022-062922 (2024-01-26)