Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: "Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz współpracujących z nim pracowni diagnostycznych"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Przedmiotem postępowania jest: dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu "Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz współpracujących z nim pracowni diagnostycznych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części;
Część 1 – Dostawa tomografu komputerowego oraz aparatów RTG wraz z montażem aparatów oraz adaptacją pracowni.
Część 2 – Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego

Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-03-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-31.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-31)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer rejestracyjny: 9211645721
Adres pocztowy: Aleje Grunwaldzkie 1
Miasto pocztowe: Tomaszów Lubelski
Kod pocztowy: 22-600
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Marcin Piwko
Telefon: +48 846644411-500 📞
E-mail: zampub@szpital-tomaszow.pl 📧
Fax: +48 846642050 📠
Region: Chełmsko-zamojski 🏙️
URL: www.szpital-tomaszow.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: www.szpital-tomaszow.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: "Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz współpracujących z nim...”    Pokaż więcej
Produkty/usługi: Urządzenia medyczne 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem postępowania jest: dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu "Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim...”    Pokaż więcej
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Część 1 – Dostawa tomografu komputerowego oraz aparatów RTG wraz z montażem aparatów oraz adaptacją pracowni.”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia medyczne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Aparatura rentgenowska 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane 📦
Miejsce wykonania: Chełmsko-zamojski 🏙️
Opis zamówienia:
“Dostawa tomografu komputerowego oraz aparatów RTG wraz z montażem aparatów oraz adaptacją pracowni. Tomograf komputerowy – 1 szt Cyfrowy aparat RTG...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Parametry techniczne
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60
Czas trwania
Data końcowa: 2024-08-31 📅
Opis
Informacje dodatkowe:
“Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.”

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł: Część 2 – Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia do resuscytacji 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia do wspomagania serca 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Analizatory krwi 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 📦
Opis zamówienia:
“Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego Defibrylator z opcją kardiowersji - 2 szt. System kompresji klatki piersiowej - 1 szt. Aparat EKG – 2...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Gwarancja
Kryterium jakości (waga): 10
Cena (waga): 90
Czas trwania
Data końcowa: 2024-05-31 📅

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“W zakresie Części 1 - niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia...”    Pokaż więcej

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-03-12 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-06-09 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-03-12 10:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, https://portal.smartpzp.pl/spzoztl”

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane z dotacji fundusz medycznego Ministerstwa Zdrowia”
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587777 📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli...”    Pokaż więcej
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2024/S 025-073238 (2024-01-31)