Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o.

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie”, wraz ze świadczeniem usług serwisowych i gwarancyjnych w okresie gwarancji.
W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia należy zaprojektować i wykonać: kompletną elektrociepłownię wyposażoną w wodne Kotły Biomasowe (KB1, KB2, KB3) zasilające miejską sieć ciepłowniczą oraz Układ ORC współpracujący z ww. Kotłami Biomasowymi produkujący energię elektryczną – Ekologiczna Elektrociepłownia w Łukowie stanowić ma integralną część istniejącej Ciepłowni Rejonowej w Łukowie

Termin
Deadline 2024-05-31

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2024-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-30)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Świderska 42
Miasto pocztowe: Łuków
Kod pocztowy: 21-400
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: peclukow@pro.onet.pl 📧
Region: Bialski 🏙️
URL: https://peclukow.pl 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d2820115-babb-11ee-9897-f6855eb846c0 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d2820115-babb-11ee-9897-f6855eb846c0 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie EEC/LUKOW/01/2024
Produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie”, wraz ze świadczeniem usług...”    Pokaż więcej

1️⃣
Dodatkowe produkty/usługi: Silniki 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Instalacje turbinowe 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Pompy i sprężarki 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Pompy wodne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Sprężarki powietrza 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Układy sprężonego powietrza 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Układy kotłów grzewczych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Wymienniki ciepła 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Wentylatory inne niż domowe 📦
Dodatkowe produkty/usługi: System sterowania i kontroli 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Zbiorniki ciśnieniowe 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Układy odzyskiwania ciepła 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty rozbiórkowe 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie budynków 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty inżynieryjne i budowlane 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Montaż konstrukcji metalowych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty konstrukcyjne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie uzdatniania wody 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty drogowe 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie różnych nawierzchni 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie nawierzchni dróg 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie ciepłowni 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Modernizacja zakładów 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Betonowanie 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne w budynkach 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne elektryczne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Instalacje zasilania elektrycznego 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty izolacyjne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Izolacja cieplna 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Instalacje mechaniczne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Mechaniczne instalacje inżynieryjne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty malarskie 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Nakładanie powłok antykorozyjnych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Roboty w zakresie ochrony powierzchni 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi instalowania sprzętu elektrycznego 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi projektowania architektonicznego 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi projektowania systemów grzewczych 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi nadzoru i kontroli 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Nadzór nad projektem i dokumentacją 📦
Miejsce wykonania: Bialski 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Łuków
Opis zamówienia:
“Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie”, wraz ze świadczeniem usług...”    Pokaż więcej
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 730
Informacje dodatkowe:
“Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji całości Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie (liczony od wejścia Umowy w życie do Odbioru Końcowego, tj....”    Pokaż więcej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“w postępowaniu Zamawiający nie stawia warunków odnoszących się do posiadania koncesji, zezwoleń ani licencji.”
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Zdolności techniczne i zawodowe
Kryteria wyboru określone w dokumentach dotyczących zamówień publicznych
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje:
“Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).”

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-05-31 10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Warunki otwarcia ofert: 2024-05-31 11:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości...”    Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 024-069721 (2024-01-30)