2024-01-30   Deadline 2024-05-31   Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o.)
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie”, wraz ze świadczeniem usług serwisowych i gwarancyjnych w okresie gwarancji. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia należy zaprojektować i wykonać: kompletną elektrociepłownię wyposażoną w wodne Kotły Biomasowe (KB1, KB2, KB3) zasilające miejską sieć ciepłowniczą oraz Układ ORC współpracujący z ww. Kotłami Biomasowymi produkujący energię elektryczną – Ekologiczna Elektrociepłownia w … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-29   Projekt podstawowy wyprowadzenia mocy wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-1... (Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o.)
Przedmiotem Zamówienia jest usługa wykonania projektu podstawowego wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej wraz z układem wyprowadzenia mocy (Offshore Wind Farm Baltica - 1 Grid Connection - Conceptual Design). Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-29   Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka (Gmina Majdan Królewski)
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy główne zadania wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.:: Zadanie 1: - budowa instalacji (farmy fotowoltaicznej) wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) o łącznej mocy minimum: 1 299,6kWp wraz z przyłączem energetycznym w msc. Krzatka Zadanie 2: - dostawa i montaż magazynu energii o mocy 0,5MW i pojemności 2,15MWH Magazyn energii ma przede wszystkim zapewniać możliwość sprzedaży wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną energii w określonych … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-24   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odc. Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna (Związek Powiatowo-Gminny "Jabłonka")
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna – Jabłonka Kościelna - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: - sporządzenie koncepcji rozbudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - sporządzenie projektu budowlanego, - pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża, - uzyskanie przez wykonawcę opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót, - sporządzenie stałej organizacji ruchu drogowego, - sporządzenie projektu wykonawczego i … Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-16   Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych... (Miejski Zakład Energetyki Cieplnej "EKOTERM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja prac związanych z budową nowych jednostek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”. Inwestycja będzie realizowana w dwóch lokalizacjach tj. na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z o.o. przy ul. Folwark 14 oraz na terenie Zakładu „Śrubena Unia” Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 5 Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-11   Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania węgla w Oddziale KWK Mysłowice-Wesoła PGG S.A (Polska Grupa Górnicza s.a.)
Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania węgla w Oddziale KWK Mysłowice-Wesoła PGG S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2024-01-08   Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Infrastruktury hydrotechnicznej na... (Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni)
Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej konstrukcję pomostu rozładunkowego MOLF (Marine Off-Loading Facility) tj. stałej konstrukcji morskiej o strukturze ażurowej, do rozładunku niepodzielnych ładunków ponadnormatywnych (AIL) oraz innych wielkogabarytowych materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy i eksploatacji EJ wraz z torem podejściowym i obrotnicą oraz odcinkiem drogi technicznej o długości ok. 20m. W ramach zamówienia, … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-29   Monitoringi poinwestycyjne zadania "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA" (Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni)
Monitoringi poinwestycyjne zadania "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A" Część 1 zamówienia – monitoring roślin lądowych i wodnych Część 2 zamówienia – monitoring ichtiologiczny Część 3 zamówienia – monitoring sozologiczny Część 4 zamówienia – monitoring ornitologiczny Część 5 zamówienia – monitoring oddziaływania na bezkręgowce wodne Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-22   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku... (Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.)
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze budynku i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 5, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9 z obrębu 3-12-66 przy ul. Agrestowej w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. a) Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, b) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych (w tym stosowne uzgodnienia z … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-21   BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI TANKOWANIA WODORU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE ZAJEZDNI PKM SP. Z... (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w standardzie 350 bar dla pojazdów autobusowych należących do PKM Sp z o.o. w Tychach oraz pojazdów ciężarowych i osobowych klientów zewnętrznych. Budowa stacji planowana jest na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Towarowej 1 w Tychach na terenie działki 1283/16. Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-18   Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestorstwa zastępczego dla zadania pn. "Przebudowa i... (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestorstwa zastępczego dla zadania pn. „Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestorstwa zastępczego dla zadania pn. "Przebudowa i docieplenie budynku koszarowego nr 9 i 10 wraz z modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie AWL” 2) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz proponowanymi postanowieniami … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-13   Świadczenie usług inżyniera kontraktu (IK) dla budowy nowych źródeł wytwórczych w CEZ Skawina (CEZ Skawina S.A)
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Inżyniera Kontraktu mającego świadczyć kompleksową usługę w zakresie doradztwa w postępowaniu przetargowym w sprawie wyboru Wykonawcy (zdefiniowanego w Części III SIWZ – istotnych dla Zamawiającego postanowień umowy), w tym dokonanie oceny i porównania ofert, jak i świadczenia Usług nadzoru i kontroli należytego i terminowego wykonania Kontraktu, który zgodnie z założeniami Zamawiającego obejmował będzie następujący zakres prac Wykonawcy lub … Wyświetlenie zamówienia »
2023-12-07   Subsurface Investigation Services in Support of the Poland AP 1000 Project (BECHTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,)
Experienced Civil Engineering, Geotechnical services, or other Companies capable of conducting subsurface investigations on a project location for the Poland Nuclear Power Plant. Provide planning services, equipment, documentation, and subsurface investigations that meet scope of work, specification, and other subcontract requirements. Interested companies must (i) update your Company's information in Bechtel's iSupplier portal at https://supplier.becpsn.com link and (ii) complete the Poland … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-29   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odc. Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna (Związek Powiatowo-Gminny "Jabłonka")
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna – Jabłonka Kościelna - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: - sporządzenie koncepcji rozbudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - sporządzenie projektu budowlanego, - pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża, - uzyskanie przez wykonawcę opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót, - sporządzenie stałej organizacji ruchu drogowego, - sporządzenie projektu wykonawczego i … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-27   Budowa budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem – etap I (Powiat Wysokomazowiecki)
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, lokalizowanego na działce o nr ewid. 1515/22 w miejscowości Wysokie Mazowieckie położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Wysokie Mazowieckie: Budowa budynku nowoczesnego, promującego w regionie budownictwo energooszczędne, o liczbie kondygnacji naziemnych do 3 oraz 1 kondygnacji podziemnej, w pełni dostosowanego dla osób niepełnosprawnych - I etap budowy: stan surowy zamknięty z niezbędnymi … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-24   Świadczenie usług w zakresie pobierania i przygotowania prób węgla handlowego oraz prób technologicznych z Zakładu... (Polska Grupa Górnicza s.a.)
Świadczenie usług w zakresie pobierania i przygotowania prób węgla handlowego oraz prób technologicznych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-23   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, realizację wszystkich prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-15   Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej (Gmina Gilowice)
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Etap I Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień,/warunków/decyzji niezbędnych do pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Etap II Realizacja zakresu rzeczowego poprzez: 1. Budowę farmy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW. 2. Dostawę wraz z montażem magazynu energii elektrycznej o pojemności nie większej niż 530 kWh i mocy inwertera do 300 kVA. 3. Dostawę wraz z montażem stacji … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-14   Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących przedsięwzięcie inwestycyjne w Gdańsku przy... (Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Projektu przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w Gdańsku przy ul. Ogińskiego polegającego na budowie Budynku usługowego A1 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek 69/5 i 69/2, obręb 704 w Gdańsku, przy ulicy Ogińskiego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego 16-lokalowego – budynek A2 z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działki 69/5, 69/2 obręb 704 w Gdańsku przy ul. … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-09   Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica (Gmina Wiślica)
1. Przedmiot zamówienia stanowi: Modernizację oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiślica polegająca na: Zadanie Nr 1: Modernizacji oświetlenia ulicznego Zadanie Nr 2: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiślica polegającej na budowie nowych linii oświetleniowych napowietrznych i kablowych wraz z dowieszeniem opraw oświetleniowych Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: Alpida Power Sp.zo.o
2023-11-09   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, realizację wszystkich prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na … Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-03   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto” wraz z Zasadami zlecania prac związanych z przyłączaniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa), na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy który stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-02   ZAK4/068/2023 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON... (TAURON Dystrybucja S.A.)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto wraz z Zasadami zlecania prac związanych z przyłączaniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa), na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy który stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-11-02   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. III na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców III grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Przedmiot Zamówienia obejmować może w szczególności (lecz nie wyłącznie): opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych i wypłatę wszelkich odszkodowań wynikających z wykonania tych robót oraz … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-31   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto”, na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-30   Wykonanie badań, pomiarów i oceny zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A (Polska Grupa Górnicza s.a.)
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań, pomiarów i oceny zagrożenia pożarami endogenicznymi celem zaspokojenia potrzeb Kopalń Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   „Budowa odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie” (Park Śląski Spółka Akcyjna)
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie koncepcji architektonicznej, wykonanie dokumentacji projektowej nowego odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium (Etap I) oraz wykonanie robót budowlanych dla odcinka kolei linowej między stacjami Stadion – Planetarium (Etap II) 2. Inwestycja polega na budowie linii kolei linowej (budowie trasy Stadion – Planetarium, rozbudowie stacji Stadion oraz rozbudowie stacji Planetarium) oraz wykonaniu koncepcji architektonicznej i wykonaniu projektu budowy nowego … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Wykonanie inspekcji TV grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej obejmującej zlewnię kolektora... (Aquanet S.A.)
Wykonanie inspekcji TV grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej obejmującej zlewnię kolektora Prawobrzeżnego I na terenie miasta Poznania. Badania inżynieryjne. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: GSG INDUSTRIA Sp. z o.o.
2023-10-24   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dostawa i montaż dwóch... (12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dostawa i montaż dwóch linowych systemów awaryjnego hamowania samolotów w ramach zadania nr 58200 „Zakup i montaż dwóch linowych systemów awaryjnego hamowania samolotów z elektronicznym układem sterowania systemu BAK-12/BAK-14” w kompleksie wojskowym w Mińsku Mazowieckim. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   „Przebudowa SRP Duszniki Dolina” (Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi O)
1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa SRP Duszniki Dolina” 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – wzór umowy. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i praw do... (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin)
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i praw do dysponowania nieruchomościami dla zadania pn. Przebudowa linii 110 kV Dęblin – Ryki Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” (Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach)
1. Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn. 2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z nadzorem inwestorskim nad realizacją umowy zawartej w wyniku oddzielnego postępowania na roboty budowlane zwanych w dalszej treści też „Kontraktem” lub „Zadaniem” pn.: "Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn". 3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób jego realizacji i sposób płatności zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zwany także … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Ochrona środowiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym (Gmina Lipce Reymontowskie)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym magazynami energii na potrzeby obsługi obiektów stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie oraz zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Na przedmiot zamówienia składają się: 1) Załącznik nr 1a – Program Funkcjonalno-Użytkowy dot. Dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych – CZĘŚĆ … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Rozbudowa i modernizacja stacji 110/20/15 kV Rawicz. Rozbudowa i modernizacja stacji 110/20 kV Góra (ENEA Operator Sp. z o.o.)
Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowę i modernizację GPZ Rawicz i GPZ Góra oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków placówek oświatowych – z podziałem na zadania (Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów)
Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków placówek oświatowych – z podziałem na zadania. Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: EKO-ON Sp. z o.o. Solar-Tech Przemysław Sulkowski WIBAR - INSTALACJE Sp. z o.o. Sp. J.
2023-10-24   Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach (Muzeum Śląskie w Katowicach)
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie szeroko zakrojonych działań naprawczo-remontowych związanych m.in. z wymianą izolacji na stropodachu części podziemnych budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1, w Katowicach oraz na ścianach do głębokości ok. 3 m od poziomu stropodachu. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   Usługi Inżyniera Kontraktu, w tym usługi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe oraz nadzoru inwestorskiego, dla... (ECO Kutno Sp. z o.o.)
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu, w tym usługi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Kutnie” z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został we wszystkich częściach SWZ, w szczególności OPZ (Część III SWZ). Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-24   ul. Władysława IV 10, Turystyczna 12, Leśna Góra 72, Trakt Św. Wojciecha 24, Jodłowa 8 - Opracowanie dokumentacji w... (Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy)
Opracowanie dokumentacji wielobranżowych, projektowo-kosztorysowych termomodernizacji (w tym docieplenia), renowacji (remontu) i przebudowy z wykonaniem projektu urządzeń budowlanych 5 budynków gminnych mieszczących się w Gdańsku przy ulicy Władysława IV 10, Turystycznej 12, Leśna Góra 72, Trakt Św. Wojciecha 24, Jodłowej 8, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonych dokumentacji projektowych, w ramach zadania ECO Synergy Gdańsk – poprawa efektywności … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-23   USŁUGI – Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla budowy trzech tras rowerowych na terenie Subregionu... (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego)
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych dla zadań inwestycyjnych budowy trzech tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielono na trzy zadania: A, B i C, z możliwością składania ofert na minimum jedno kompletne zadanie: A i/lub B i/lub C. Przedmiot zamówienia każdego z zadań obejmuje odpowiednio: a) Zadanie A – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-23   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy pt. „Wykaz stawek nakładów netto”, na podstawie poszczególnych zleceń, o których mowa w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-23   „BUDOWA POMNIKA „BITWA WARSZAWSKA 1920” (Biuro "Niepodległa")
Przedmiotem zamówienia jest budowa Pomnika „Bitwa Warszawska 1920” wraz z fontanną, pomieszczeniami technicznymi w części podziemnej, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka elementów zlokalizowanych na terenie Placu Na Rozdrożu – zlokalizowana na części działki o nr ewid. 152 w obrębie 50507 przy Placu Na Rozdrożu w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-23   Wykonanie projektu budowlanego oraz programu funkcjonalno – użytkowego budowy dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo –... (Gmina Lubliniec)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym (projekt budowlany) oraz przygotowanie na ich podstawie programu funkcjonalno – użytkowego budowy dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo – drogowego w zamian za likwidację jednopoziomowego skrzyżowania linii kolejowych numer 61 Kielce – Fosowskie i numer 143 Kalety – Wrocław Popowice w ciągu ulicy Częstochowskiej na terenie miasta Lubliniec wraz z budową przejścia podziemnego w śladzie … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-23   Wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R rozbudowy DK63 od m. Wincenta do m. Kolno wraz z budową zachodniej obw. Kolna (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku)
Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania: Rozbudowa DK63 od m. Wincenta (km ok. 112+374) do m. Kolno (km ok. 118+150) wraz z budową zachodniej obw. Kolna (od istn. DK63 do proj. DW647). Ograniczona liczba znaków w pkt II.1.1) uniemożliwia podanie pełnej nazwy zamówienia w związku z tym nazwę zamówienia podano w niniejszym punkcie. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-23   Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży... (Tauron Wydobycie S.A)
Przedmiotem zamówienia są "Usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej dla TAURON Wydobycie S.A." Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-23   WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA „ BUDOWA... (Szpital Powiatowy w Radomsku)
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania ” Budowa odnawialnych żródeł energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku”. Przedmiot zamówienia musi być wykonany na podstawie projektu funkcjonalno- użytkowego według Załącznika nr 7 do SWZ oraz warunków przyłączeniowych według Załącznika nr 8 do SWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, … Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: IN-EL STRZELECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2023-10-23   Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec (Gmina Świerklaniec)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec oraz wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Lasowickiej od numeru 115 w Nakle Śląskim do ul. Konopnickiej w Nowym Chechle Wyświetlenie zamówienia »
Wymienieni dostawcy: TKS Sp. z o.o.
2023-10-23   „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla Rozbudowa dr. woj. 634 na odcinkach od km 22+055 do km 25+155, od km... (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie)
1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Część IV SWZ – Ogólne Warunki Umowy. 3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego … Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-20   Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompleksowej usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy... (Gmina Otwock)
Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompleksowej usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka – I etap” oraz „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka – II etap” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka” obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. Wyświetlenie zamówienia »
2023-10-20   Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A.... (Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie)
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. Przedmiot Zamówienia obejmować może w szczególności (lecz nie wyłącznie): opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych i wypłatę wszelkich odszkodowań wynikających z wykonania tych robót oraz … Wyświetlenie zamówienia »